Aby załatwić sprawę w naszym urzędzie, nie musisz do niego przychodzić. Urząd może przyjść do Ciebie. Wprowadziliśmy bowiem usługę mobilnego urzędnika, by ułatwić załatwianie spraw mieszkańcom gminy, którzy mają problemy z poruszaniem się.

Możesz skorzystać z usługi, jeśli mieszkasz na terenie gminy Izabelin i:

 • masz ponad 60 lat i problemy z poruszaniem się,
 • masz poniżej 60 lat, ale chwilowo masz problemy z poruszaniem się (np. jesteś po operacji i nie możesz się przemieszczać);
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchu.

Ważne!
Usługę mobilnego urzędnika realizujemy tylko na terenie gminy Izabelin.

Możesz poprosić, aby urzędnik przyszedł do Ciebie do domu i pomógł Ci załatwić sprawę. Zakres spraw, jakie możesz załatwić z mobilnym urzędnikiem, znajdziesz poniżej w części „Jakie sprawy załatwisz”.

W ramach wizyty urzędnik:

 • wyjaśni, jak będzie przebiegała procedura administracyjna w przypadku Twojej sprawy;
 • sprawdzi, czy masz wszystkie dokumenty potrzebne do załatwienia Twojej sprawy i czy nie ma w nich błędów;
 • pomoże Ci wypełnić wniosek i przyjmie go od Ciebie, a następnie przekaże go do Biura Obsługi Mieszkańca w naszym urzędzie.

Ważne!
Zapewnij takie warunki podczas wizyty, byście i Ty, i urzędnik czuli się bezpiecznie i mogli w spokoju załatwić sprawę. Na przykład zamknij groźnego psa, daj dzieciom zajęcie itp. Przygotuj też odpowiednio miejsce – stół, biurko, krzesło.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi mobilnego urzędnika, możesz to zgłosić na dwa sposoby:

 • telefonicznie pod numerem: 22 722 89 32 (w godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałek 9–18, a od wtorku do piątku 8–16),
 • mailowo na adres: izabelin@izabelin.pl.

Może też zgłosić taką potrzebę Twój opiekun, członek rodziny, sąsiad.
Zgłoszenia obsługujemy w kolejności, w jakiej je otrzymujemy.

W zgłoszeniu podaj:

 • czego dotyczy sprawa,
 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • numer telefonu do kontaktu.

Ważne!
Przed wizytą mobilnego urzędnika przygotuj wszystkie dokumenty, które są potrzebne do załatwienia Twojej sprawy. Mobilny urzędnik nie skompletuje ich za Ciebie.

Przedstawiamy listę spraw, jakie możesz załatwić w ramach wizyty mobilnego urzędnika.

 • Urząd Stanu Cywilnego:
  • wydawanie odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego,
  • wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska,
  • sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  • transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego;
 • Wydział Ewidencji Ludności:
  • wydanie dowodu osobistego,
  • zameldowanie lub wymeldowanie,
  • pełnomocnictwo do głosowania;
 • Biuro Obsługi Mieszkańca:
  • działalność gospodarcza – wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie, zawieszenie,
  • przyjęcie wniosku albo skargi na dziennik lub przyjęcie wniosku do protokołu,
  • wydanie Karty Izabelińczyka,
  • pomoc w realizacji spisu powszechnego ludności,
  • pomoc w realizacji spisu źródeł ciepła,
  • pomoc w zapisaniu się do gminnego newslettera;
 • Wydział Ochrony Środowiska:
  • odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,
  • pomoc w wypełnieniu wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
  • wniosek o użyczenie kompostownika w ramach „Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin”,
  • wniosek o użyczenie przyczepki z PSZOK-u,
  • wniosek o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego (sterylizacja, kastracja, chipowanie),
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania:
  • udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła z gminnego programu,
  • udzielenie dotacji na przyłącze kanalizacyjne,
  • udzielenie dotacji na zbieranie wód opadowych,
  • zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej,
  • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń;
 • Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego:
  • wydanie zaświadczenia o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
  • wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp.,
  • wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.,
  • wydanie wypisu i wyrysu ze studium,
  • wydanie warunków zabudowy,
  • wydanie zaświadczenia o zgodności wybudowanego budynku z ustaleniami mpzp.,
  • wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami mpzp.;
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
  • nadanie numeru porządkowego dla budynku,
  • podział nieruchomości,
  • przyznanie krótkoterminowej dzierżawy,
  • rozgraniczanie nieruchomości;
 • Wydział Finansowy
  • złożenie informacji i deklaracji podatkowej,
  • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
  • wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów,
  • wniosek o przeksięgowanie wpłat,
  • wniosek o zwrot nadpłaty,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych zgłoszonych do opodatkowania,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych zgłoszonych do opodatkowania,
  • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego zgłoszonego do opodatkowania,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu użytków rolnych albo gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości statystycznego dochodu uzyskanego w danym roku z pracy w gospodarstwie rolnym,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych.

Mobilny urzędnik załatwia sprawy w środy w godzinach 10–14. Gdy się zgłosisz, zapiszemy Cię na najbliższy wolny termin. W wyjątkowych sytuacjach możemy wyznaczyć na termin wizyty inny dzień niż środę.

Ważne!
Abyś miała lub miał pewność, że osoba, którą wpuszczasz do domu, jest naszym urzędnikiem, zadzwonimy do Ciebie (najpóźniej w dniu wizyty do godziny 9) i podamy Ci imię i nazwisko pracownika, który do Ciebie przyjdzie. Pracownik pokaże Ci swój identyfikator albo upoważnienie.

Jeśli wypadło Ci coś ważnego i nie będzie Cię w domu w terminie, gdy masz umówioną wizytę mobilnego urzędnika, odwołaj ją – najpóźniej do godziny 8:30 tego dnia. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • zadzwonić pod numer: 22 722 89 32,
 • wysłać e-mail na adres: izabelin@izabelin.pl.

Jeśli urzędnik mobilny nie może do Ciebie przyjechać w umówionym terminie, poinformujemy Cię o tym telefonicznie najpóźniej 2 godziny przed terminem wizyty.

Jeśli masz uwagi dotyczące mobilnego urzędnika, przekaż je do Biura Obsługi Mieszkańca. Możesz to zrobić na dwa sposoby: