Izabeliński bon żłobkowy to lokalne świadczenie dla mieszkańców gminy Izabelin. Jest niezależne od świadczeń ogólnopolskich. Bon wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko.

Możesz się ubiegać o bon, jeśli spełniasz 3 warunki:

  • mieszkasz na terenie gminy Izabelin i płacisz podatki w Urzędzie Skarbowym Warszawa–Bielany;
  • Ty i Twój partner albo Twoja partnerka: pracujecie zawodowo lub wykonujecie inną pracę zarobkową, lub jedno z Was jest w trakcie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i jest zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
  • nie jesteś na urlopie wychowawczym.

Zapisz swoje dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

Następnie wypełnij wniosek o przyznanie świadczenia „Izabeliński bon żłobkowy”. Wniosek wraz z załącznikami (przeczytasz o nich niżej) złóż w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Izabelin.

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie roku, jednak bon przyznajemy do końca roku kalendarzowego. Zaczniemy Ci go wypłacać od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

Przykład
Magda zapisała dziecko do żłobka w lutym, ale wniosek o izabeliński bon żłobkowy złożyła dopiero w lipcu. Będziemy jej wypłacać świadczenie za miesiące od czerwca do grudnia. Aby w następnym roku nadal otrzymywać bon, Magda będzie musiała złożyć wniosek ponownie (w grudniu lub styczniu).

Do wniosku o izabeliński bon żłobkowy dołącz również:

  • kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna; przynieś jej oryginał do wglądu;
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeżeli przysposobiłeś to dziecko lub starasz się o jego przysposobienie;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeżeli jesteś opiekunem prawnym tego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej – jeśli jesteś rodziną zastępczą dla tego dziecka;
  • umowę, na podstawie której sprawujesz and tym dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą.