Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

•    Data publikacji strony internetowej: 2023-07-05
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

•    Dokumenty PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
•    Niektóre wpisy mogą być zredagowane w sposób niedostępny.
•    Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•    Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-05
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie – Anita Fieducik.
•    E-mail: sp@izabelin.edu.pl
•    Telefon: 22 752 68 60

Każdy ma prawo:

•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•    Organ nadzorujący: Wójt Gminy Izabelin - Dorota Zmarzlak
•    Adres: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin 
•    E-mail: sekretariat@izabelin.pl
•    Telefon: 22 722 89 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy 3 Maja 49

•    Główne wejście do budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie znajduje się od strony ul. 3 Maja.
•    Główne wejście posiada schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
•    Budynek składa się z dwóch części. W części pierwszej znajdują się poziomy: -1, 0 (parter), 1 i 2, w części drugiej: -1, 0 i 1. W części drugiej znajduje się winda i toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
•    Sekretariat znajduje się na parterze budynku (poziom 0).
•    Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 5

•    Główne wejście do budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego.
•    Główne wejście nie posiada schodów.
•    W budynku jest winda.
•    W budynku znajdują się poziomy: -1, 0 (parter) i 1.
•    Sekretariat znajduje się na parterze budynku (poziom 0).
•    Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
•    Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.