REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1. Regulamin korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.

3. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

4. W bazie przechowywane są następujące dane:

 •  nazwisko i imię,
 •  PESEL,
 •  płeć,
 •  adres stałego pobytu lub adres zamieszkania,
 •  numer telefonu kontaktowego,
 •  przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),
 •  opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

5. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

9. Bezpłatnie z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać mieszkańcy Gminy Izabelin i osoby pracujące na terenie Gminy Izabelin.

10. W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem, z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać osoby nie będące mieszkańcami Gminy Izabelin.

 

II. Dane osobowe

 

§ 2. Klauzula informacyjna:

 

W oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, ul Matejki 21, 05-080 Izabelin;

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@kiran.pl. To właśnie z inspektorem ochrony danych Czytelnicy mogą kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw, przysługujących w związku z  przetwarzaniem ich danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Udostępniania materiałów bibliotecznych lub świadczenia usług przez bibliotekę, zgodnie ze stosowanymi regulaminami, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Ochrony zasobów bibliotecznych, w zakresie obejmującym zwłaszcza ewidencję udostępniania, odzyskiwanie zasobów, oraz naliczonych zgodnie z regulaminem należności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, np. w celach statystycznych na potrzeby GUS, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Promocji działalności biblioteki oraz przedstawiania aktualnej oferty placówki, kontakt z Czytelnikiem z wykorzystaniem różnych kanałów, w tym wysyłkę newslettera lub wiadomości sms - w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami, a w przypadku braku aktywności na karcie czytelnika, usuwane będą po upływie 5 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia;

5. Dane czytelnika mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym przepisami prawa lub obsługującym działalność biblioteki, w szczególności w zakresie IT, ochrony danych, działań windykacyjnych;

6. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z usług i zasobów biblioteki;

8. Dobrowolna zgoda, wyrażona przez Czytelnika w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

III. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego w czytelni biblioteki

 

§ 3.

 

1. Zabrania się wprowadzania na komputery plików, które zawierają dane osobowe użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zawierające nielegalne treści lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. Nie dozwolone jest, przesyłanie i drukowanie jakikolwiek danych pozostawionych na nośnikach przez innych użytkowników.

3. Każdy Użytkownik na zakończenie korzystania z komputera zobligowany jest do usunięcia wprowadzonych na nośnikach danych plików zawierających dane osobowe.

4. Nie wolno przełamywać zabezpieczeń sprzętowych bądź fizycznych stosowanych w bibliotece.

 

IV. Karty biblioteczne

 

§ 4.

 

1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

3. Pracownicy Biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni, wypożyczalni i kafejki internetowej.

4. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie ona obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

5. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

6. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Izabelin.  Wydanie karty dla osób niebędących mieszkańcami Gminy Izabelin podlega opłacie w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

V. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 

§ 5.

 

1. Maksymalna liczba wypożyczeń w Bibliotece wynosi 5 woluminów (książek).

2. Na prośbę czytelnika możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.

3. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

 •  lektury szkolne, literatura popularno-naukowa i pozycje szczególnie cenne - 7 lub 14 dni
 •  pozostałe książki - 30 dni,
 •  książka mówiona - 30 dni,

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

4. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego.

5. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

6. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot lektur szkolnych przedłuża się o 7 dni, lub 14 dni,  innych materiałów bibliotecznych o jeden miesiąc. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

7. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie SMS-a lub wiadomości e-mail – w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

8. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do trzech pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach.  Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej.

9. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z Dyrektorem – inne materiały o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

10. W przypadku zwracania przez czytelnika wypożyczonych pozycji po terminie, o którym mowa w pkt 3 i 6 nalicza się opłatę począwszy od 14 dnia w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

11. Dopuszcza się rozliczenie (kompensatę) należności lub jej części z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych pozycji poprzez odkupienie takich samych materiałów lub – w porozumieniu z Dyrektorem – innych materiałów o co najmniej takiej samej wartości.

12. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w pkt 9 i 10, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 6.

 

1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

 • ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej,
 • czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki
 • stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje Dyrektor.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.

 

§ 7.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.