szukaj:
facebook.com | strona główna | mapa strony | mapa | dojazd | galerie | pogoda | kontakt | archiwum |Biuletyn Informacji Publicznej
jesteś w: OFERTA Wystawy i konkursy

Regulamin konkursu fotograficznego

„Pocztówka z wakacji – najpiękniejsze miejsca w kadrze”

Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie fotografii wakacyjnej.
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich .
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace w formacie JPG o wymiarach 30cm x 40 cm, o rozdzielczości 300 dpi należy nadsyłać na adres konkurs@centrum.izabelin.pl w formie załączników do listu elektronicznego. Dodatkowo przy zgłoszeniu za pośrednictwem tradycyjnej poczty pliki z fotografiami konkursowymi należy zapisać na płycie CD lub DVD.
6. Nadesłane fotografie nie mogą mieć naświetlone przez aparat daty.
7. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy.
8. Wysyłając zdjęcie autor oświadcza, że jest jego właścicielem oraz wyraża zgodę na publikację w miesięczniku Listy do Sąsiada, na stronach WWW CKI oraz sponsorów konkursu, jak również na wystawie w Centrum Kultury Izabelin.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane.
10. Zdjęcia należy nadsyłać od dnia 1.07.2013 do dnia 10.10.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 listopada 2013 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od jego decyzji.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie:
Gminy Izabelin www.izabelin.pl , stronie Centrum Kultury Izabelin www.centrum.izabelin.pl, w miesięczniku Listy do Sąsiada oraz na stronach internetowych sponsorów.
14. Do konkursu zakwalifikowane będą prace fotograficzne zgodne z tematem konkursu, oraz zgłoszone zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najlepsze zdjęcia, które wezmą udział w konkursie i będą wyeksponowane na wystawie w CKI.

15. Jury przyzna 10 atrakcyjnych nagród.
16. Nagrody można odebrać w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, I piętro pok. 128 w okresie 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
19. Prawa autorskie i majątkowe do wszystkich przesłanych na konkurs fotografii należą do zgłaszających.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
21. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny do wglądu na stronach: Gminy Izabelin www.izabelin.pl, Centrum Kultury Izabelin www.centrum.izabelin.pl,

wpis utworzony: 2013-06-24 przez: Iwona Mazurek
ostatnia zmiana: 2013-10-29 przez: Beata Jagodzińska

Copyright Centrum Kultury Izabelin. Wszelkie prawa zastrzeżone.