Możesz starać się o dofinasowanie na budowę instalacji na posesji, jeśli jesteś jej:

 • właścicielem lub współwłaścicielem;
 • posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym.

Dofinansować możemy maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 4 000 zł brutto na jedną nieruchomość.

Koszty kwalifikowane to:

 • zakup, montaż, budowa, uruchomienie elementów takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • instalacja rozsączająca;
 • modernizacja istniejącego systemu gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, by poprawić retencję;
 • przystosowanie istniejącego, nieużytkowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe do celów gromadzenia wód opadowych i roztopowych obejmujące:
  • dezynfekcję zbiornika,
  • zakup przewodów doprowadzających wody opadowe i roztopowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika,
  • zakup urządzeń i elementów systemu odprowadzającego zgromadzone wody ze zbiornika,
  • instalacje rozsączające;
 • budowa ogrodu deszczowego z wykorzystaniem roślinności rodzimej charakterystycznej dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ważne!
Nie dostaniesz dofinansowania na wydatki, na które dostałeś dofinansowanie z innego bezzwrotnego źródła.

Nie dostaniesz dofinansowania na:

 • opracowanie projektu instalacji,
 • zwrot kosztów prac, które wykonasz własnymi siłami,
 • eksploatację wykonanej instalacji,
 • zakup roślin rodzimych,
 • zakup ziemi.

Wypełnij wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Możesz go wypełnić elektronicznie i przesłać na adres e-mail: woda@izabelin.pl. Możesz go też wypełnić w wersji papierowej i dostarczyć osobiście lub pocztą do naszego urzędu.

Do wniosku dołącz:

 • dokumentację fotograficzną istniejącej instalacji – jeśli chcesz zmodernizować istniejący system gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, by poprawić retencję;
 • pełnomocnictwo i dowód lub kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa – jeśli chcesz, by ktoś inny Cię reprezentował w sprawie dofinansowania;
 • zgodę na to, abyśmy sprawdzili, czy nie masz zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym względem Gminy.

Gdy zweryfikujemy Twój wniosek i nie będziemy mieli do niego zastrzeżeń, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej. Nie możesz negocjować warunków umowy.

Jeśli masz zaległości w płaceniu podatków lub innych opłat względem Gminy, nie przyznamy Ci dofinansowania, dopóki ich nie uregulujesz.

Ważne!
Dopiero gdy zawrzemy z Tobą umowę, możesz zacząć realizować inwestycję i ponosić związane z nią wydatki. Nie uznamy kosztów, które poniesiesz przed podpisaniem umowy.

Gdy skończysz instalację, musisz złożyć wniosek o rozliczenie dotacji. Dołącz do niego:

 • kserokopie faktur VAT lub rachunków ukazujących koszty kwalifikowane, jakie poniosłaś lub poniosłeś (możemy poprosić Cię o okazanie oryginałów);
 • dokumenty, które potwierdzą, że opłaciłaś lub opłaciłeś te faktury lub rachunki – jeśli płaciłaś lub płaciłeś inaczej niż gotówką albo kartą płatniczą; dokumenty te muszą zawierać nazwę sprzedawcy (wystawcy faktury), kwotę zapłaty i tytuł zapłaty (nr faktury);
 • dokumentację fotograficzną wykonanej lub zmodernizowanej instalacji.

Możemy kontrolować inwestycję w ciągu 3 lat, od kiedy dostałaś lub dostałeś od nas dofinansowanie. Będziemy sprawdzać, czy instalacja istnieje i jak funkcjonuje.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się w Wydziałem Rozwoju i Bieżącego Utrzymania pod numerem telefonu: 22 722 86 86.

Zachęcamy też do lektury naszych publikacji: