Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert musimy opublikować:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) urzędu,
  • na stronie internetowej urzędu,
  • na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Ogłoszenie może ukazać się również w innych mediach (np. społecznościowych, lokalnej lub ogólnopolskiej prasie, gminnym newsletterze), ale nie jest to obowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie musi być wywieszone przez co najmniej 21 dni (licząc od daty zamieszczenia ostatniego ogłoszenia) – aby każda organizacja miała czas na zapoznanie się z warunkami konkursu, przygotowanie oferty i jej złożenie.

Ofertę konkursową przygotuj na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znajdziesz go w Cyfrowym Urzędzie.

Ofertę złóż w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca w naszym urzędzie.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana jedna oferta lub kilka ofert. Może też zdarzyć się tak, że nie zostanie wybrana żadna ze złożonych ofert.

Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszamy niezwłocznie po wyborze oferty. Następnie zawieramy umowy ze zwycięskimi organizacjami.

Oferty złożone w konkursie opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa. W jej skład wchodzą:

  • urzędnicy – jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W pracach komisji mogą też brać udział eksperci – jako doradcy.

W komisji nie mogą zasiadać:

  • przedstawiciele tych organizacji, które złożyły ofertę w odpowiedzi na ogłoszony konkurs,
  • urzędnicy, którzy byliby w jakikolwiek sposób związani z tymi organizacjami. 

Aktualne wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są pod adresem:

Informacje o aktualnych konkursach ofert znajdziesz w Aktualnościach.

Dla ułatwienia przeszukiwania możesz posłużyć się lupką, która znajduje się w prawym górnym rogu strony.