O udzielenie dotacji w trybie tzw. małego grantu mogą wnioskować:

 • organizacje pozarządowe, 
 • następujące podmioty (szczegółowo opisane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • półki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • kluby sportowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Ofertę realizacji zadania przygotuj na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znajdziesz go w Cyfrowym Urzędzie.

Ofertę złóż w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca w naszym urzędzie.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Wójt zamieszcza ją:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin,
 • na stronie internetowej Gminy,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Oferta jest tam przez 7 dni.

Każdy, w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić do niej uwagi.

Po upływie terminu wywieszenia oferty i zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu, Wójt zawiera umowę na realizację zadania z wnioskującą organizacją.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Jednorazowo możesz wnioskować o maksymalnie 10 000 zł.

Zadanie może być w 100% sfinansowane ze środków dotacyjnych (tzw. powierzenie realizacji zadania) lub koszty realizacji zadania mogą być podzielone pomiędzy organizację a samorząd (tzw. wsparcie realizacji zadania).

Zadanie (projekt) może być realizowane maksymalnie przez 90 dni.

Ważne!
90 dni trwa krócej niż 3 miesiące kalendarzowe!

Projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku kalendarzowego – nie może być realizowany na przełomie roku.

Wskazówki, jak wypełnić ofertę i sprawozdanie, znajdziesz w sekcji [Publikacje].

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zwróć się do Barbary Bacewicz-Borys w Wydziale Komunikacji Społecznej.

Informacje o aktualnych małych grantach znajdziesz w Aktualnościach.

Dla ułatwienia przeszukiwania możesz posłużyć się lupką, która znajduje się w prawym górnym rogu strony.