Zależy nam na tym, aby jak najwięcej posesji było podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duży wydatek. Dlatego dofinansowujemy budowanie przyłączy [1].

Powodów jest wiele, a najważniejsze z nich to:

 • ochrona środowiska i wód gruntowych;
 • mniejsze koszty pozbywania się nieczystości ciekłych, ponieważ przekazywanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest tańsze niż ich wywóz przez wyspecjalizowane firmy;
 • komfort i wygoda użytkowania;
 • wzrost wartości nieruchomości;
 • ograniczenie natężenia ruchu pojazdów asenizacyjnych;
 • prawny obowiązek (jeśli nie podłączysz posesji, grożą Ci sankcje).

Możesz starać się o dofinasowanie na budowę przyłącza dla posesji, której jesteś:

 • właścicielem lub współwłaścicielem;
 • posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym.

Dofinansowanie możesz dostać pod warunkiem, że zobowiążesz się do jednej z poniższych opcji:

 • w zbiorniku bezodpływowym nie będziesz już gromadzić nieczystości ciekłych, lecz np. deszczówkę;
 • zlikwidujesz zbiornik bezodpływowy.

Na realizację takiego zobowiązania masz 90 dni od odbioru przyłącza.

Dofinansować możemy maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 1 200 zł brutto na jedną inwestycję.

Koszty kwalifikowane to:

 • sporządzenie mapy do celów projektowych,
 • sporządzenie projektu technicznego,
 • uzgodnienie dokumentacji technicznej w służbach architektonicznych,
 • zajęcie pasa drogowego,
 • zakup materiałów budowlanych,
 • wykonanie przyłączy,
 • pomiar geodezyjny (powykonawczy),
 • odbiór techniczny przez odbiorcę przyłącza,
 • przywrócenie zajętego pasa drogowego do stanu przed inwestycją, wraz z roczną gwarancją,
 • zakup, budowa lub montaż studzienki rewizyjnej.

Ważne!
Nie dostaniesz dofinansowania na wydatki, na które dostałeś dofinansowanie z innego bezzwrotnego źródła.

Wypełnij wniosek o udzielenie dotacji . Możesz go wypełnić elektronicznie i przesłać na adres e-mail: kancelaria@izabelin.pl. Możesz go też wypełnić w wersji papierowej i dostarczyć osobiście lub pocztą do naszego urzędu .

Do wniosku dołącz:

 • deklarację, że w ciągu w ciągu 30 dni od przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zawrzesz umowę z odbiorcą przyłącza na odprowadzanie ścieków z tej nieruchomości;
 • zobowiązanie, że w ciągu 90 dni od odbioru przyłącza zmienisz przeznaczenie bezodpływowego zbiornika lub go usuniesz (jeśli nie jesteś jedynym właścicielem lub posiadaczem samoistnym posesji, dołącz także zgody pozostałych współwłaścicieli lub współposiadaczy samoistnych);
 • warunki techniczne wystawione przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”;
 • zgodę na to, abyśmy sprawdzili, czy nie masz zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym względem Gminy.

Gdy zweryfikujemy Twój wniosek i nie będziemy mieli do niego zastrzeżeń, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej (warunków zapisanych w umowie nie możesz negocjować).

Jeśli masz zaległości w płaceniu podatków lub innych opłat względem Gminy, nie przyznamy Ci dofinansowania, dopóki ich nie uregulujesz.

Ważne!
Dopiero gdy zawrzemy z Tobą umowę, możesz zacząć realizować inwestycję i ponosić związane z nią wydatki. Nie uznamy kosztów, które poniesiesz przed podpisaniem umowy.

Gdy skończysz instalację, musisz złożyć wniosek o rozliczenie dotacji. Dołącz do niego:

 • kserokopie faktur VAT lub rachunków ukazujących koszty kwalifikowane, jakie poniosłaś lub poniosłeś (możemy poprosić Cię o okazanie oryginałów);
 • dokumenty, które potwierdzą, że opłaciłaś lub opłaciłeś te faktury lub rachunki – jeśli płaciłaś lub płaciłeś inaczej niż gotówką albo kartą płatniczą; dokumenty te muszą zawierać nazwę sprzedawcy (wystawcy faktury), kwotę zapłaty i tytuł zapłaty (nr faktury);
 • Umowę z wykonawcą na wykonanie prac;
 • Protokół zdawczo-odbiorczy wystawiony przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”;
 • Umowa eksploatacyjna na odbiór nieczystości z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”.

Na terenie gminy Izabelin prace związane z wykonaniem przyłączy koordynuje Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. (GPWiK „Mokre Łąki”). Wydaje ono warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Wypełnij wniosek o wydanie warunków technicznych i złóż go w Biurze Obsługi Klienta GPWiK „Mokre Łąki”. Wniosek znajdziesz na stronie internetowej www.mokrelaki.pl. Dołącz do niego oświadczenie o tym, że masz prawo do dysponowania nieruchomością.

W następnej kolejności zleć wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Musi ono zostać zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi.

Gotowe do odbioru przyłącze zgłoś do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”. Spisany protokół odbioru przyłącza jest podstawą do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni.

Ważne!
Jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, to – jako właściciel nieruchomości – masz taki obowiązek [2]. Dotyczy Cię on również w sytuacji, gdy masz zbiornik bezodpływowy. Jeśli nie podłączysz posesji do kanalizacji, możemy wydać decyzję, w której nakażemy Ci to zrobić.

W sprawie dofinansowania – w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania pod numerem telefonu 22 722 89 51.

W sprawie przyłącza – w Biurze Obsługi Klienta GPWiK „Mokre Łąki” pod numerem telefonu 22 721 80 72.