11 września 2023 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kawiarenka u Alego - miejsce spotkań dla lokalnej społeczności jako przeciwdziałanie uzależnieniom". Oferta została złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Ofertę złożyła Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza “Przyjaciele Alego”, ul. 3 Maja 83, 05-080 Hornówek, KRS 0000621363, wnioskując o dotację na sfinansowanie ww. zadania w wysokości 10.000 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 15 do 22 września 2023 r. włącznie:
- drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl
- lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.

Oferta dostępna jest na stronie internetowej gminy, na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.