Informacje o zasadach naboru
1.    Do klubu dziecięcego „Łoszaki” przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia.
Dziecko musi mieć ukończony 1 rok życia, by móc uczęszczać do klubu dziecięcego.
W sytuacji, gdy dziecko ukończyło 3 lata i przyjęcie go do przedszkola jest niemożliwe lub utrudnione, może ono pozostać w klubie dziecięcym do końca roku szkolnego, w którym skończy 4 lata.
2.    W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci mieszkające na terenie gminy Izabelin. Dzieci spoza terenu gminy Izabelin będą przyjmowane w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca, z których nie skorzystają mieszkańcy gminy Izabelin.
3.    Nabór dzieci do klubu trwa cały rok.
Gdy zwolni się miejsce w klubie dziecięcym, kolejne dziecko zostaje przyjęte na postawie listy oczekujących. 
Gdy dziecko już uczęszcza do klubu, nie musi ponownie podchodzić do rekrutacji na kolejny rok. W takim przypadku rodzic składa deklarację, że dziecko będzie uczęszczało do klubu w kolejnym roku.
4.    Gdy liczba osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do klubu jest większa niż liczba dostępnych miejsc, stosowane są zasady pierwszeństwa dla:
•    dzieci z niepełnosprawnościami – (5 punktów)
•    dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia, jeśli kształcą się w trybie dziennym) – (5 punktów)
•    dzieci mieszkające na terenie gminy Izabelin – (5 punktów)
•    dzieci rodziców pracujących lub uczących się – (5 punktów)
•    dzieci wychowywane przez samotne matki lub samotnych ojców – (5 punktów)
•    dzieci, których rodzeństwo (poniżej 18 roku życia) ma orzeczenie o niepełnosprawności  – (5 punktów)
•    dzieci objęte szczepieniami ochronnymi lub ze stwierdzonym przez lekarza przeciwwskazaniem do zaszczepienia (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) – (5 punktów)
5.    Jeśli powyższe kryteria nie wystarczą do rozstrzygnięcia pierwszeństwa do przyjęcia (tzn. przynajmniej dwa wnioski będą miały taką samą liczbę punktów), będzie stosowane dodatkowe kryterium – dochodowe. Wysokość dochodu na członka rodziny w rozumieniu definicji z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) będzie przeliczana na punkty w następujący sposób:   
•    od 0 zł do 500 zł – 5 punktów,
•    od 501 zł do 1000 zł – 4 punkty,
•    od 1001 zł do 1500 zł – 3 punkty,
•    od 1501 zł do 2000 zł – 2 punkty,
•    powyżej 2000 zł – 1 punkt.

6.    Rodzic dziecka jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu kierownikowi klubu dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych kryteriów. Przedstawienie tych dokumentów odbywa się podczas umówionego wcześniej spotkania z kierownikiem klubu dziecięcego „Łoszaki”. Jeśli rodzic nie pokaże dokumentów, będzie to równoznaczne z niespełnieniem tych kryteriów.
7.    W sytuacji gdy uczęszczające dziecko ma zapowiedzianą dłuższą nieobecność (np. na miesiąc), na jego miejsce może zostać przyjęte dziecko z listy dzieci oczekujących, na okres tego przykładowego miesiąca. Rodzic zainteresowany taką formą podpisuje umowę w sprawie świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych na umówiony czas.
8.    Skreślenie dziecka z listy wychowanków klubu następuje, gdy:
•    rodzice rezygnują z usług klubu dziecięcego, składając rezygnację na piśmie;
•    rodzice zalegają z opłatą za pobyt lub wyżywienie za co najmniej dwa miesiące (pomimo wezwania do uregulowania opłat w określonym terminie);
•    dziecko nie uczęszcza do klubu przez 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia do klubu, a rodzice nie podali przyczyny;
•    dziecko nie uczęszcza do klubu przez miesiąc, a rodzice nie podali przyczyny;
•    zostanie zatajony (podczas wnioskowania o przyjęcie lub w trakcie uczęszczania dziecka do klubu) stan zdrowia dziecka uniemożliwiający jego pobyt w grupie; 
•    rodzice nie złożą w wyznaczonym terminie deklaracji o kontynowaniu uczęszczania dziecka do klubu przez kolejny rok szkolny.
9.    Skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych opłat za pobyt dziecka. 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr LXXI/570/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Łoszaki” w gminie Izabelin oraz nadania statutu