Innowacja pedagogiczna

„Dziecięca drużyna strażacka - Iskierka”

 

Wstęp

 

Innowacja pedagogiczna „Dziecięca drużyna strażacka” została napisana przez nauczycielki Gminnego Przedszkola w Laskach, Karolinę Krzosę i Monikę Kozłowską z inicjatywy wójta Gminy Izabelin p. Michała Postka. Realizowana jest pod patronatem OSP Laski i we współpracy ze Starszym Brygadierem Ireneuszem Królikiem. Została dostosowana do potrzeb dwóch grup dzieci pięcioletnich oraz dwóch grup 6-latków. Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu od 18.01.2021r. do 25.06.2022 r. w grupach „Jeżyki” i „Żabki” (5- latki) oraz Zajączki i Sówki (6-latki), z perspektywą kontynuacji w kolejnych latach.

Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z pracą strażaków z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; zainteresowanie przedszkolaków zawodem strażaka – wychowanie potencjalnych ochotników straży pożarnej i szeroko rozumiana profilaktyka bezpieczeństwa.

 

 

KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 

1.         Informacja o szkole/ placówce

1.1. Nazwa szkoły/ placówki

Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”

1.2. Adres do korespondencji

3-go Maja 43, 05-080 Izabelin

1.3. Adres e-mail

przedszkolelaski@izabelin.pl

1.4. Telefon kontaktowy

(22) 752-23-20

1.5. Nazwisko i imię dyrektora szkoły/ placówki

Małgorzata Przestrzelska

 

2.         Informacja dotycząca autora/ autorów innowacji

2.1. Imię i nazwisko

Monika Kozłowska, Karolina Krzosa

 

 

2.2. Kwalifikacje zawodowe

Monika Kozłowska – pedagogika specjalna, edukacja integracyjna i włączająca

Karolina Krzosa – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.3. Zajmowane stanowisko w przedszkolu

Monika Kozłowska – wychowawca Karolina Krzosa - wychowawca

 

2.4. Stopień awansu zawodowego

Monika Kozłowska – nauczyciel kontraktowy Karolina Krzosa – nauczyciel mianowany

 

 

 

 

3.         Informacja dotycząca osób odpowiedzialnych za realizację projektu1

2.1. Imię i nazwisko

Radosław Dziatkiewicz

 

2.2. Kwalifikacje zawodowe

Radosław Dziatkiewicz – wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. informatyka

2.3. Zajmowane stanowisko w przedszkolu

 

Radosław Dziatkiewicz – nauczyciel gimnastyki

2.4. Stopień awansu zawodowego

Radosław Dziatkiewicz – nauczyciel kontraktowy

1 z pominięciem autorów projektu

 

 

4.         Informacje dotyczące koncepcji opracowania innowacyjnego

3.1. Tytuł innowacji

Dziecięca drużyna strażacka Iskierka

3.2. Rodzaj innowacji

Programowo - organizacyjna

5.         Opis zasad innowacji

4.1. Kto zostanie objęty innowacją (szkoła, klasa, grupa uczniów itp.)

Dzieci w wieku przedszkolnym – 5 i 6-latki (grupa Jeżyki, Żabki, Zajączki, Sówki)

 

4.2. Wskazać zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja

Innowacja obejmie zajęcia prowadzone przez nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Izabelin. Strażaków, obecnie służących i byłych z Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli innych zawodów mających wpływ na nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

4.3. Wskazać inne obszary pracy szkoły/ przedszkola, jeśli innowacja je obejmuje

Obszar wychowawczo - dydaktyczny poprzez realizację programu innowacyjnego opracowanego przez nauczycieli przy współpracy z przedstawicielami straży pożarnej.

Obszar współpracy obejmowałby podmioty lokalne realizujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem, np. OSP, Policja, Ratownictwo Medyczne, itd.

4.4. Czas trwania innowacji

18.01.2021r. – 25.06.2022r.

4.5. Przewidywana liczba zajęć przeznaczonych na realizację innowacji

2-4 zajęcia w miesiącu

4.6. Motywy podjęcia działalności innowacyjnej, wynikające z przeprowadzonej diagnozy

I. Cel główny:

Zapoznanie dzieci z zagrożeniami życia i zdrowia występującymi w ich otoczeniu i wypracowanie podstaw reagowania na te zagrożenia. Zainteresowanie pracą strażaków i zawodem strażaka. Przygotowanie na poziomie wieku przedszkolnego do działalności społecznej, a w przyszłości, na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

 1. Wypracowanie nawyków dbania o własne zdrowie, najbliższych i innych osób z którymi przebywają;
 2. Edukowanie w zakresie postępowania na wypadek znalezienia się w sytuacjach niebezpiecznych, gdy zagrożone jest życie i zdrowie własne i innych;
 3. Poznawanie przyczyn powstawania pożarów i sposobów ich zapobiegania;
 4. Poznawanie przyczyn powstawania wypadków na drodze, nad wodą, podczas zabawy z rówieśnikami i sposobów ich zapobiegania.

II. Odniesienie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Innowacja dotyczy następujących obszarów zawartych w podstawie programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego

 

podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość; 7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

III. Kształtowanie kompetencji kluczowych

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się to zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście.

  1. Określić, na czym polega nowatorstwo opracowania programu alternatywnego

 

Innowacja polega na utworzeniu przedszkolnej drużyny strażackiej działającej na zasadach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zapoznaniu dzieci z pracą strażaków, uczeniu wierszyków i piosenek o straży pożarnej oraz zdobywaniu różnych sprawności. Dzieci będą pogłębiać swoją wiedzę w poszczególnych dziedzinach:

   • bezpieczeństwo w kontaktach z elektrycznością;
   • niebezpieczna miejsca i zagrożenia w domu;
   • niebezpieczne miejsca i zagrożenia w najbliższym otoczeniu;
   • zachowanie w czasie pożaru;

 

 • zachowanie w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy.

 

 

Dodatkowo:

Nauczyciel przygotowuje wspólnie z dziećmi kącik „Małego strażaka”, gdzie gromadzi literaturę i pomoce dydaktyczne związaną z pracą straży pożarnej. Warto do działania zachęcić rodziców.

 

4.8 Tematyka planowana do realizacji

Planowana tematyka zajęć:

   1. Służby ratownicze, kto nam pomaga i kiedy? Ważne numery:112, 997,998,999, jakie informacje podać wzywając pomoc.
   2. Kim jest strażak? Musztra strażacka.
   3. Samochód strażacki. Zabawy tematyczne "Jestem strażakiem".
   4. Wycieczka do sali edukacyjnej OGNIK.
   5. Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie.
   6. Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach.
   7. Uwaga! Pali się - ewakuacja. Zabawy sprawnościowe na placu zabaw.
   8. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna dla przedszkolaków. Zabawy Sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
   9. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna dlarodziców. Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie ( dzieci uczestniczą razem z rodzicami).
   1. Jestem bezpieczny na drodze. Spacer ulicami Lasek i Izabelina – rozmowa na temat ratownictwa drogowego.
   2. Spotkanie z panem Policjantem – współpraca ze strażą pożarną (w jakich sytuacjach?)
   3. ."Prąd i gaz- nasz przyjaciel czy wróg?". Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw - pokonywanie toru przeszkód z elementem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
   4. Czy znamy zagrożenia ze strony środowiska przyrodniczego. Spotkanie z Lekarzem weterynarii i Leśnikiem. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
   5. Nasze zabawy są bezpieczne. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
   6. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Jestem bezpieczny w swoim środowisku - zajęcia dla dzieci i rodziców.
   7. Uroczystość pasowania "Małego strażaka" w obecności przedstawicieli władz i lokalnej społeczności.
   8. Piknik podsumowujący projekt- na zakończenie innowacji.
 1.  

 

Wszystkie działania przeplatane systematycznymi wizytami strażaków i wizytami w straży. Przy realizacji każdego zajęcia podkreślanie roli strażaka – jego rola, zadania itp.

 

 

 

Inne działania:

 

 • wykorzystanie literatury o tematyce strażackiej np. „Jak Wojtek został strażakiem”,

„Ogień”, opowiadanie „ Zabawa zapałkami”, itp.

 • Konkursy plastyczne i wystawki prac o tematyce strażackiej
 • zorganizowanie kącika tematycznego dot. strażaków, wyposażenia strażackiego, itp.( umieszczenie w nim ważnych telefonów!)
 • wykorzystanie prezentacji multimedialnych o tematyce strażackiej i krótkich filmów dydaktycznych (np. Strażak Sam)
 • organizowanie zajęć sprawnościowych, konkursów recytatorskich , itp.
 • zgromadzenie rekwizytów – zakup stroju strażackiego, kasku i innych elementów przybliżających dzieciom zawód strażaka.
 • wycieczka do „bezpiecznego domu”

4.9. Przewidywane efekty/ korzyści wdrożenia innowacji, np. dla dzieci, rodziców, przedszkola, nauczycieli

 

Korzyści dla dzieci:

 • uwrażliwianie na pomoc drugiemu człowiekowi;
 • kształtowanie działań prospołecznych;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • budowanie odpowiedniej postawy moralnej;
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,
 • kształtowanie charakteru;
 • nabywanie wiedzy na temat pierwszej pomocy;
 • wzmacnianie empatii i zrozumienia innych osób
 • nabywanie wiedzy z kompetencji technicznych z dziedziny przeciwdziałania wszelkiego typu pożarom, powodziom, zdarzeniom masowym;
 • zapoznanie z profesjonalną obsługą sprzętu ratowniczo – gaśniczego;
 • nauka wykonywania poleceń przełożonych;
 • poznanie własnych uczuć i emocji oraz towarzyszącym im reakcjom;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji własnego organizmu;
 • wychowanie potencjalnego strażaka – utworzenie przedszkolnej drużyny strażackiej

 

Korzyści dla nauczycieli/ przedszkola:

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat pracy Straży Pożarnej i innych służb,
 • stworzenie atmosfery zrozumienia i empatii w przedszkolu,
 • zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością.

4.10. Formy i metody ewaluacji

Ewaluacja posłuży do badania osiągniętych umiejętności oraz będzie miała na celu ocenę funkcjonowania innowacji w codziennej praktyce edukacyjnej. Ewaluacja innowacji nastąpi pod koniec czerwca, poprzez quiz w grupie dzieci oraz na podstawie obserwacji

 

nauczycieli. Na początku roku zostanie wyłoniona „drużyna strażacka” ( z obecnej grupy 5- latków zostanie wybrana jedna lub będzie to drużyna złożona z dzieci z obu grup).

4.11. Finansowanie innowacji – w przypadku wymaganych dodatkowych środków budżetowych na finansowanie planowanych działań (jeżeli tak, w jakim zakresie, na realizację jakich działań).

 

Planowany zgodnie z planem finansowym przedszkola. Pozyskiwanie nowych sponsorów.

Program "Moje miasto bez elektrośmieci"

Głównym celem programu "Moje miasto bez elektrośmieci" jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

 Źródło: https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/o-programie/ 

 

 

"Dzieci uczą rodziców"

Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

 

Rowerowy Maj

Zapraszamy dzieci, rodziców, grono nauczycielskie i pracowników naszego przedszkola

do udziału w kampanii Rowerowy Maj,

która poprzez zabawę, połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły,

uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

 

Tegoroczna edycja Rowerowego Maja odbędzie się pod hasłem „Dla klimatu”.

Chcemy podkreślić, że wybór ekologicznego środka transportu ma znaczenie nie tylko dla nas samych,

ale również dla całej planety, co w dobie narastającego kryzysu klimatycznego ma niebagatelne znaczenie.

 

Jeżdżąc na rowerze dbasz nie tylko o klimat, ale również o czyste powietrze w naszej gminie.

Rowery są przyjazne dla środowiska. Nie generują trujących spalin, więc powietrze jest czystsze i zdrowsze.

 

Zasady kampanii są bardzo proste: każde dziecko, które w dniach 4-31 maja dotrze do przedszkola

w sposób aktywny, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka i naklejkę na wspólny plakat grupowy.

Im więcej naklejek otrzyma, tym większą ma szansę na nagrodę dla siebie i swojej grupy!

 

Chcesz oddychać zdrowszym powietrzem?

Przesiądź się na rower i dołącz do Rowerowego Maja!

Daj przykład innym!

 

Zachęcamy wszystkie dzieci oraz rodziców do aktywnego udziału w zabawie.

Aby wziąć udział w Kampanii Rowerowy Maj każde dziecko powinno dostarczyć do wychowawców

lub sekretariatu przedszkolnego zgodę na udział w akcji.

Szkoła do hymnu

Akcja ta została zapoczątkowana w 2018 roku. Od tamtej chwili nasze przedszkole uczestniczy w "Szkole do

hymnu". Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne co roku zachęcane są do udziału

w kolejnych edycjach inicjatywy “Szkoła do hymnu” i odśpiewania “Mazurka Dąbrowskiego” w przeddzień

Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada,o godz. 11.11.

Głównym celem akcji jest kształtowanie tożsamości narodowej 

oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

 

 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

realizowany w Gminnym Przedszkolu w Laskach

„Akademia pod Dębowym Liściem”

Cele ogólne:

• Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski;

• Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:

• kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski;

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

• dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury;

• poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca;

• uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;

• przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych;

• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy;

• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

 
 
 
 Nasze Przedszkole wykonało następujące zadania:

 

 • Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

W naszym Przedszkolu starsze grupy uczyły się 4 zwrotek Hymnu Polski, natomiast młodsze jedynie się z nim osłuchiwały.

 • Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada.

Trzy grupy 6-latków przygotowały inscenizację z okazji 11 listopada pt. „Piękna Nasza Polska Cała”. Scenariuszowi przewodziła piosenka „Nasza Wisła”.

Jednocześnie Nasze Przedszkole wzięło udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” organizowanej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Podczas całego występu była obecna Pani wizytator z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 • Nauka piosenki o tematyce patriotycznej.

Został zorganizowany Przegląd Piosenki Patriotycznej, w którym wzięły udział wszystkie grupy oraz gościnnie wystąpiły dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola.

 • Nauka tańca ludowego.

Dzieci z najstarszych grup zostały nauczone: Trojaka, Krakowiaka, Kujawiaka.

 • Nauka wiersza o tematyce patriotycznej.

Został zorganizowany Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Polska - Moja Ojczyzna”.

 • Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”.

Wspólnie z rodzicami zorganizowanie Kącika folkowego „Piękna Nasza Polska Cała – cofnijmy się w czasie”.

 • Zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.

Dzieci zapoznały się z kilkoma zabawami ludowymi: „Ojciec Wirgiliusz”, „Jaworowi Ludzie”, „Ulijanka”, „Grozik”.

 • Wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres.

Wysłaliśmy pocztówkę z Lasek do organizatorki projektu.

 • Napisz kartkę Bohaterom”.

Jedna z grup wysłała kartkę Powstańcom.

 • Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”.

Przeprowadzenie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Moja Gmina – Moją Małą Ojczyzną”.

 • Dzień Mody Patriotycznej”.

Podczas Obchodów 11 listopada został zorganizowany Pokaz Mody Patriotycznej.

 • Drzewo Pamięci”.

W ogrodzie przedszkolnym zostało zasadzone drzewo.

 • Szlakiem historii”.

Dwie grupy zorganizowały spacer na pobliski Cmentarz Wojskowy oraz zapaliły tam znicze na okoliczność Święta Zmarłych.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Celem głównym jest wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi wychowanka (rodzina, przyjaciele).

Cele szczegółowe:

• promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;

• rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;

• współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;

• wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;

• kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

• kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;

• zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;

• współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

 

Mamo, tato, wolę wodę!

Celem głównym jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce.

Cele szczegółowe:

• wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanieczytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;

• wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;

• podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;

• działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.

Uczymy Dzieci Programować

 

Cele główne:

• Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji;

• Nauka przez zabawę.

Cele szczegółowe:

• Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;

•Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro;

• Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;

• Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii;

• Kształtowanie kompetencji kluczowych;

• Przygotowanie do programowania blokowego.