Logo projektu unijnego

Gmina Izabelin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej - edukacja włączająca w przedszkolu w Laskach
- dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin
”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 90 dzieci, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami z Gminnego Przedszkola „Akademia  Pod Dębowym Liściem” w Laskach, poprzez realizację do 10.2023 r. programu wsparcia obejmującego: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia (indywidualne i grupowe) dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dzieci z niepełnosprawnościami;
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie Sali Doświadczania Świata, sali SI, pracowni psychologicznej, pracowni logopedycznej oraz placu zabaw w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 444 612,83 zł

Wysokość dofinansowania: 354 372,83 zł

Termin realizacji projektu: 01.05.2022-31.10.2023