Program

wychowawczo-profilaktyczny

 Gminnego Przedszkola w Laskach

„Akademia Pod Dębowym Liściem”

 

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3-6-letnich (9 lat w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Podział nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe, pozostawiając nauczycielom swobodę doboru treści, z uwagi na możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, ich zainteresowania, dojrzałość emocjonalno-społeczną.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb dzieci, przedszkola, sytuacji, warunków środowiskowych oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole. Wdrażanie programu równolegle przez rodziców i nauczycieli, tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.

Zadania przedszkola:

 1. Badanie oczekiwań rodziców w zakresie metod wychowawczych i w razie potrzeb wprowadzenie modyfikacji.

 2. Poznawanie i stosowanie metod skutecznego oddziaływania wychowawczego.

 3. Systematyczne prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych uczących dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak unikać niebezpieczeństw.

 4. Współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą, potrzebujących wsparcia.

 5. Współdziałanie z rodzicami, w celu wspólnego rozwiązywania problemów.

 6. Wspieranie działań wychowawczych rodziców, integrowanie przedszkolnych oddziaływań wychowawczych z rodziną i środowiskiem.

 7. Prowadzenie dostosowanych do możliwości dzieci form wyrabiających asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

 8. Stosowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 9. Uczenie tolerancji i akceptacji inności.

Obowiązki nauczycieli:

 1. Systematyczne poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych.

 2. Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka, w szczególności oczekiwań rodziców wobec przedszkola.

 3. Tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej zdrowie fizyczne i psychiczne.

 4. Kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodne z wartościami dobra, prawdy, piękna i miłości.

 5. Stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

 6. Eliminowanie zachowań niepożądanych.

 7. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu: psychologiem, logopedą, pedagogiem, instruktorem gimnastyki korekcyjnej w celu podejmowania wspólnych działań.

 8. Ścisła współpraca z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 9. Wzajemne wspieranie swoich działań w ramach współpracy koleżeńskiej.

 10. Systematyczna pedagogizacja pracowników administracji i obsługi w zakresie programu

W Programie zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące zachowania:

 • w sali,

 • podczas posiłków,

 • w łazience,

 • w szatni,

 • w trakcie wycieczek, spacerów, przebywania na podwórk

Zadania do realizacji, założenia programu:

Cel główny:

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne:

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych i kulturalnych.

 2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie.

 3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych.

 4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole.

 5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

 6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem i terenem przedszkolnym

Cele strategiczne, szczegółowe i oczekiwane rezultaty znajdują się w załączniku nr 1

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Zasady zachowania w sali:

 1. Bezpiecznie poruszam się po sali.

 2. Bawię się zgodnie z innymi.

 3. Sprzątam po sobie.

 4. Mówię „przepraszam”, gdy kogoś skrzywdzę.

 5. Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

 6. Dzielę się wszystkim.

 7. Mówię umiarkowanym głosem.

 8. Uśmiecham się do innych.

 9. Jestem tolerancyjny/tolerancyjna.

 10. Pomagamy sobie nawzajem.

 11. Wrzucam śmieci do kosza.

 12. Siedzę poprawnie na krzesełku lub dywanie podczas zajęć organizowanych.

 13. Na zajęciach podnoszę rękę do góry, gdy chcę coś powiedzieć.

 14. Pełnię obowiązki na rzecz grupy – dyżur pełniony przez dzieci 5, 6 – letnie.

 15. Zgłaszam konieczność wyjścia do toalety

Jestem cicho, gdy:

 • inni pracują,

 • inni się bawią,

 • czytamy i słuchamy,

 • inni są zmęczeni,

 • inni odpoczywają

Normy zachowania podczas posiłków:

 1. Siedzę prosto przy stole.

 2. Jem w ciszy, kulturalne spożywam posiłek.

 3. Czekam, aż ostygnie gorące danie.

 4. Jem powoli, każdy kęs dobrze gryzę i żuję.

 5. Jem to, co lubię, ale próbuję innych potraw.

 6. Jeśli nakładam sam posiłek, nakładam tyle ile zjem.

 7. Bezpiecznie i kulturalne, według ustalonych wzorów, posługuję się sztućcami.

 8. Po zjedzonym posiłku grzecznie czekam, aż pani zabierze talerz (dzieci 3 -letnie).

 9. Po zjedzonym posiłku odnoszę talerz w wyznaczone miejsce (dzieci 4, 5, 6-letnie).

 10. Kończąc jedzenie mówię „dziękuję”.

 11. Odchodząc od stołu, zasuwam krzesło.

Normy zachowania w łazience:

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 1. Bezpiecznie poruszam się w łazience.

 2. Dbam o czystość w łazience.

 3. Najpierw korzystam z toalety, potem myję ręce.

 4. Pamiętam o użyciu papieru toaletowego.

 5. Korzystam z toalety pojedynczo (dla bezpieczeństwa zawsze siadam na desce, wyjątek stanowią chłopcy, którzy podczas siusiania podnoszą deskę do góry).

 6. Zakładam bieliznę w toalecie.

 7. Zawsze po sobie spłukuje toaletę.

 8. Oszczędnie zużywam wodę, mydło, pastę do zębów.

 9. Jeśli potrzebuję pomocy pani przy skorzystaniu z toalety, proszę o pomoc

Etapy mycia rąk:

 1. Podwijam rękawy.

 2. Odkręcam kran.

 3. Wyciskam niewielką ilość mydła na rękę.

 4. Namydlam obie ręce.

 5. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę.

 6. W razie potrzeby powtarzam czynności od 3-5 pkt.

 7. Zakręcam kran.

 8. Otrząsam ręce z wody nad zlewem.

 9. Wycieram ręce w swój ręcznik.

 10. Odwijam rękawy i wracam do sali

Myję ręce:

 • przed oglądaniem książek,

 • przed rysowaniem,

 • przed posiłkami i po ich spożyciu,

 • po wyjściu z toalety,

 • po powrocie ze spaceru, wycieczki, placu zabaw

Etapy mycia zębów:

 1. Do kubka wlewam wodę, zakręcam kran.

 2. Wyciska na szczoteczkę odpowiednią ilość pasty.

 3. Myję zęby okrężnymi ruchami.

 4. Kilkukrotnie płuczę jamę ustną wodą z kubeczka.

 5. Płuczę dokładnie szczoteczkę do zębów i kubek.

 6. Wkładam szczoteczkę (włosiem do góry) i pastę do kubka

Normy zachowania w szatni:

 1. Starannie układam swoją odzież, buty ustawiam równo na półce.

 2. Pamiętam o kolejności wkładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmieniane, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

 3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę.

 4. Przy rozbieraniu się pamiętam o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

 5. Starannie składam odzież i odkładam na swoja półkę.

 6. Pamiętam, aby pomagać kolegom, którzy tego potrzebują (przy rozsuwaniu zamków, odpinaniu guzików itp.).

 7. Po ubraniu się lu rozebraniu ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez panią miejscu.

 8. Bezpiecznie poruszam się w szatni, mówię cicho

Normy zachowania podczas wycieczek, spacerów, wyjść na podwórko:

 1. Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzam, czy ubranie jest prawidłowo założone (buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).

 2. Idę na spacer w parze z kolegą/koleżanką.

 3. Przemieszczam się w miarę sprawnie.

 4. Mówię cicho lub szeptem.

 5. Dbam o przyrodę.

 6. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.

 7. Słucham poleceń nauczycieli i opiekunów.

 8. Idę prawą stroną chodnika.

 9. Do autokaru wchodzę pojedynczo.

 10. Siadam na wyznaczonym przez panią miejscu.

 11. Podczas jazdy autokarem siedzę na swoim miejscu.

 12. Jeśli wchodzę do pomieszczeń (teatr, kino), jestem cały czas z grupą.

 13. Korzystam ze sprzętu zabawowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 14. Podczas zabawy wiem, do czego służy piasek w piaskownicy.

 15. Reaguję na sygnały nauczyciela/opiekuna

Zachowanie na schodach:

 1. Wchodzę/schodzę po schodach zawsze od strony balustrady (niedozwolone jest chodzenie środkiem schodów bez przytrzymywania się).

 2. Idę po schodach powoli i ostrożnie, krokiem naprzemiennym (jeden krok jeden schodek).

 3. Najbliższą ręką przytrzymuję się poręczy.

 4. Patrzę zawsze przed siebie - nie oglądam się do tyłu, na boki i w górę.

 5. Zatrzymuję się na schodach, gdy widzę, że osoba przede mną też się zatrzymała – nie wyprzedzam jej, nie popycham, nie wchodzę na nią; spokojnie czekam aż grupa ruszy dalej

 • Dzieci młodsze wchodząc/schodząc schodami całą grupą poruszają się w rzędzie jeden za drugim zawsze trzymając się poręczy, natomiast dzieci starsze wchodząc/schodząc całą grupą poruszają się w parach starając się trzymać poręczy.

 • Niedozwolone jest - bieganie po schodach,podskakiwanie, chodzenie tyłem, zeskakiwanie.

Zachowanie w sali zajęć dodatkowych:

 1. Korzystamy z sali tylko w obecności nauczyciela.

 2. Urządzenia i przyrządy używamy tylko zgodnie z zaleceniami prowadzącego.

 3. Po zakończonych zajęciach sprzęt pomocniczy odkładamy na swoje miejsce.

 4. Przestrzegamy poleceń nauczyciela.

 5. W czasie zajęć zachowujemy ład i porządek

STOSOWANY SYSTEM MOTYWACYJNY

W toku oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych stosuje się pozytywne wzmocnienia pożądanych zachowań dziecka.

Nagrodą może być:

 • pochwała słowna – indywidualna, przed grupą, dyrektorem lub rodzicem,

 • pochwała gestem lub mimiką,

 • sprawienie dziecku przyjemności poprzez pierwszeństwo przy wyborze zabawek, zabaw lub gier,

 • powierzenie ważnej funkcji w grupie, np. pomoc nauczycielce,

 • nagroda rzeczowa, np. znaczki,

 • obdarzenie dziecka szczególnym zachowaniem, np. poprzez formę dyżurów

Nieprzestrzeganie norm obowiązujących w grupie wiąże się z ponoszeniem konsekwencji własnych działań.

Konsekwencją może być:

 • tłumaczenie, wyjaśnienie powodów, dla których dane zachowanie jest niewłaściwe,

 • ukazywanie następstw niewłaściwych zachowań, skłonienie dziecka do autorefleksji,

 • naprawa w miarę możliwości wyrządzonej szkody, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę,

 • ostry sprzeciw i dezaprobata ze strony nauczyciela, „czasowe wyłącznie” z zabawy, aby dziecko przypomniało sobie zasady obowiązujące w grupie i przemyślało swoje zachowanie,

 • przekazywanie informacji o niepożądanym zachowaniu rodzicom dziecka,

 • odmówienie przyjemności (odebranie dyżuru, odebranie przywileju stania w pierwszej parze itp.)

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

 3. Szanuję cudzą własność.

 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić,korzystam z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i nie sprawić przykrości innym.

 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

 9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę dziękuję, przepraszam.

 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby bawić się i nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole (dzieci starsze).

 11. Mówię umiarkowanym głosem nie krzyczę w sali.

 12. Poruszam się bezpiecznie nie biegam po sali.

 13. Zgłaszam nauczycielom-wychowawcom swoje złe samopoczucie lub zauważone u innego dziecka

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 1. Systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjnych,terapeutycznych i wyrównawczych.

 2. Edukacyjne spotkania z reprezentantami zawodów, dbającymi o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, takimi jak: pielęgniarka, lekarz, stomatolog, ratownik medyczny, dietetyk, policjant, strażak, leśnik, weterynarz itp..

 3. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Ożarowie Mazowieckim w różnego rodzaju programach ( np. „Czyste powietrze wokół nas”).

 4. Udział w badaniu prowadzonym przez Instytut Badań COBRO „Bezpieczne opakowanie”.

 5. Udział w różnych akcjach charytatywnych – kształtowanie postaw

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE W STOSUNKU
DO RODZICÓW WYCHOWANKÓW.

 1. Zapoznanie rodziców z Programem wychowawczo-profilaktycznym przedszkola, ze wszystkimi zasadami i regułami przyjętymi do realizacji w przedszkolu.

 2. Tworzenie spójnego środowiska wychowawczego: przedszkole i rodzina.

 3. Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.

 4. Uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole.

 5. Udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, lekarzem, dietetykiem

EWALUACJA PROGRAMU

 1. Analiza dokumentów: dzienniki zajęć, plany miesięczne, sprawozdania nauczycieli i specjalistów.

 2. Ankiety dla rodziców, nauczycieli.

 3. Karta wywiadu grupowego dla dzieci.

 4. Ocena realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego na radzie pedagogicznej.

 5. Wyniki analiz są wyznacznikami do pracy w kolejnych latach realizacji Programu.