Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz wsparcie dzieci niepełnosprawnych w placówce udzielana jest na podstawie:

 

 

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280)

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1309)

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.)

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648 z późn. zm.)

 

 

W jakim celu udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • aby stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

 

 

Podstawa do objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • niepełnosprawność,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaburzenia zachowania lub emocji,
 • szczególne uzdolnienia,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
 • choroba przewlekła,
 • sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,
 • niepowodzenia edukacyjne,
 • zaniedbania środowiskowe,
 • trudności adaptacyjne.

 


Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • Terapeuta pedagogiczny – mgr Iwona Blanc
 • Psycholog – mgr Monika Zubkowicz-Stelmach
 • Logopeda – mgr Joanna Nasiadek
 • Terapeuta SI – mgr Katarzyna Inglik

Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach:

 • korekcyjno–kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • terapii integracji sensorycznej.


Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obejmowane nie tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują.

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną :

• rodzice;

• dyrektor przedszkola;

• nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem

• poradnia;

• pomoc nauczyciela

• pracownik socjalny;

• asystent rodziny;

• kurator sądowy;

• organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.


 

Godziny pracy nauczycieli specjalistów

rok szkolny 2023/24

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

LOGOPEDA

mgr Joanna Nasiadek

         

PSYCHOLOG

mgr Monika Zubkowicz-Stelmach

         

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

mgr Iwona Blanc

         

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE

w grupie Sowy

mgr Kinga Szpojankowska

         

TERAPEUTA SI

mgr Katarzyna Inglik

 

 

 

 

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Kinga Szpojankowska

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci w naszym przedszkolu objęte są m. in. zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, nazywanymi także terapią pedagogiczną (kiedyś reedukacją).

 

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są ukierunkowane na korygowanie
i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój oraz osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

Dla kogo?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych, motoryki dużej i małej, trudności
z koncentracją, wymagają indywidualnego podejścia, mało samodzielnych,
ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Na zajęcia kierowane są dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci wyłonione w badaniach przesiewowych lub na prośbę rodzica bądź nauczyciela.  

 

Jaki jest cel zajęć?

Na zajęciach terapeuta skupia się m. in. na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, ale także na rozwijaniu pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości.

Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku
w pokonywaniu trudności, uniemożliwiających uzyskanie gotowości szkolnej.

 

Zadania podejmowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjne skupiają się głównie na:

 • ćwiczeniu poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • stymulowaniu pamięci i logicznego myślenia,
 • doskonaleniu sprawności ruchowej,
 • polepszaniu funkcji wzrokowych, orientacji przestrzennej,
 • usprawnianiu funkcji słuchowych,
 • doskonaleniu sprawności manualnej, grafomotorycznej,
 • kształtowaniu umiejętności porównywania, segregowania,
 • usprawnianiu integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonaleniu umiejętności liczenia,
 • wzmacnianiu mocnych stron dziecka,
 • dostrzeganiu i rozwijaniu zdolności.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci w naszym przedszkolu objęte są m. in. zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

Co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, jak sama nazwa wskazuje, służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad emocjami, odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

 

Dla kogo?

Na zajęcia uczęszczają dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, z problemami adaptacyjnymi, nieśmiałością, mający trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nadpobudliwi, z obniżoną samooceną, lękowe, mutystyczne, z brakiem motywacji do nauki, z nieumiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Na zajęcia kierowane są dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci wyłonione w badaniach przesiewowych lub na prośbę rodzica bądź nauczyciela.  

 

Jakie umiejętności są rozwijane na zajęciach? 

 • Umiejętność rozpoznawania, nazywania emocji adekwatnie do sytuacji.
 • Umiejętność rozumienia i właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Umiejętność wyrażania własnych myśli i emocji.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem nieśmiałością, zawstydzeniem, obniżonym poczuciem wartości.
 • Umiejętność kulturalnej odmowy – kształtowanie postawy asertywnej.
 • Umiejętność samodzielnego działania.
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami.
 • Umiejętność przyjmowania perspektywy innych, empatii.
 • Umiejętność radzenia sobie z porażką.
 • Umiejętność pracy w grupie, efektywnego komunikowania się, nawiązywania pozytywnych relacji.

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNEW ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci w naszym przedszkolu objęte są zajęciami z logopedą. Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne zostają zakwalifikowane dzieci, które mają trudności w komunikacji werbalnej i rozumieniu mowy, wady wymowy, zaburzenia płynności mówienia. Te dzieci uczestniczą w terapii raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupie 2-3 osobowej.

Dla kogo?

Logopeda zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Na zajęcia kierowane są dzieci, które posiadają opinię z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci wyłonione w badaniach przesiewowych lub na prośbę rodzica bądź nauczyciela.

Logopeda ocenia:

 • tor oddechowy i siłę wydechu,

 • sprawność mięśni: języka, warg i podniebienia,

 • napięcie mięśniowe w obrębie twarzy,

 • wymowę dziecka pod względem poprawności artykulacyjnej,

 • umiejętność nadawania i rozumienia mowy,

 • słuch fonematyczny,

 • pamięć słuchowo- słowną,

 • kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy podczas mówienia)

 • czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego takie jak: gryzienie, żucie, połykanie,

 • kontakt wzrokowy, 

 • komunikację niewerbalną (gesty),

 • lateralizację.Jakie umiejętności są rozwijane na zajęciach?

Terapia logopedyczna zawsze jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i trudności, które zostały zaobserwowane w trakcie diagnozy lub badania przesiewowego.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Czy warto ćwiczyć w domu? TAK!

Z moich obserwacji wynika ,że wizyta u logopedy to dopiero początek drogi, gdyż efektywność terapii jest możliwa tylko przy współpracy logopedy z Rodzicami, oraz poprzez  systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Należy pamiętać, że wady wymowy i trudności w komunikacji są przyczyną problemów w nauce szkolnej i narażają dzieci na kompleksy oraz niskie poczucie własnej wartości. W związku z tym dla dobra dzieci zachęcam Państwa do współpracy.

Joanna Nasiadek

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci w naszym przedszkolu objęte są m. in. terapią integracji sensorycznej.

 

Co to jest terapia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna (SI) to metoda uczenia się poprzez zmysły, przy pomocy której bada się poszczególne systemy zmysłowe dziecka (m. in. w oparciu o jego zachowanie), w celu określenia przyczyn i zakresu zaburzeń pacjenta. Metoda SI, polega na synchronizacji układów zmysłowych tj. wzrokowego, słuchowego, czuciowego oraz przedsionkowego (”zmysłu równowagi”). Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Tylko wtedy, gdy informacje płyną do mózgu w sposób prawidłowo zorganizowany, rozwój dziecka przebiega bez zakłóceń. Adekwatna integracja jest podstawą procesu uczenia się oraz prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego.

 

Dla kogo?

Na zajęcia uczęszczają dzieci z trudnościami w dostosowywaniu się do nowej sytuacji, ze słabą koncentracją uwagi, słabą sprawnością ruchową – unikające gier, zabaw ruchowych, zręcznościowych, z nadwrażliwością na dotyk, dźwięk, ruch, zapachy, z nadruchliwością, nadmierną męczliwością, ze zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem mięśniowym, z trudnościami z utrzymaniem równowagi, Dziecko z zakłóceniami SI ma więcej niż jeden z powyższych objawów.

Na zajęcia kierowane są dzieci, które posiadają: opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej dostarczoną przez rodzica, a także dzieci wyłonione w badaniach przesiewowych.

 

Co rozwijane jest na zajęciach? 

Zajęcia z terapii integracji sensorycznej:

 • poprawią równowagę, motorykę, zarówno małą jak i dużą,
 • normalizują napięcie mięśniowe,
 • poprawią wiarę w siebie i samoocenę dziecka,
 • poprawią skuteczność wykonywanych poleceń i koncentrację,
 • poprawią zaangażowanie dziecka w podejmowanie trudniejszych, nowych zadań,
 • udoskonalają koordynację wzrokowo-ruchową,
 • zmniejszają ilość zachowań autostymulujących,
 • zmniejszą wrażliwość dotykową, jak również nadpobudliwość psychoruchową – zwiększa się kontrola reakcji dziecka na otoczenie.