Mój świat emocji

 Założenia ogólne innowacji

1. Innowacja skierowana jest do dzieci 5-6 letnich

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

wykorzystanie kart emocji, książek edukacyjnych, kart pracy, gier planszowych, wdrożenie pracy metodą bajkoterapii, pedagogiki zabawy oraz Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona.

Cel główny:

Poznanie różnych emocji przez dzieci oraz rozpoznawanie ich u siebie i innych

Cele szczegółowe:

● poprawa wyników dzieci w sferach emocjonalnych i społecznych;

● swobodne posługiwanie się na temat własnych emocji;

● zachęcanie do rozmowy o tym co czują dzieci;

● przygotowanie dzieci do szkoły.

 

Autorki innowacji:

mgr Anna Idzik, mgr Marta Krzyżowska

 

Innowacja pedagogiczna

Muzykalne brzdące”

rozwijanie umiejętności matematycznych i humanistycznych poprzez muzykę.

 

Autorki innowacji:

mgr Iwona Pawłowska

mgr Paulina Górkiewicz

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

1. Program przeznaczony do realizacji w grupie prowadzonej przez w/w nauczycielki w latach od stycznia 2020 do 2023/2024 w grupie dzieci od 2,5-letnich do 6-letnich.

2 . Program jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego.

3. Treści programowe będą realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Program zakłada wdrożenie do praktyki liczenia wg metody dr Marzeny Staniek oraz własnych modyfikacji wymienionych metod przez nauczyciela, jak również dostosowanie programu do potrzeb dla edukacji humanistycznej przez muzykę.

5. Program będzie wspierany zabawami ruchowo-słuchowo-wzrokowymi, rytmiczno- ruchowymi, muzyczno-tanecznymi, a także grą na różnych instrumentach.


Celem głównym programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, stymulacja słuchowa, językowa i komunikacyjna, przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej i matematycznej, kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia, zainteresowanie umiejętnością czytania, pisania i liczenia, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Innowacja pedagogiczna Sprawne rączki”

przygotowanie do nauki czytania i pisania

 

 1. Innowacja jest skierowana dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich.
 2. Zadania z zakresu innowacji odbywać się będą w trakcie codziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Innowacja opiera się na praktycznym działaniu i eksperymentach.
 4. Cel główny innowacji:
  1. Przygotowanie do nauki czytania i pisania;
 5. Cele szczegółowe:
  1. usprawnianie ruchów w zakresie małej motoryki;
  2. poprawa umiejętności właściwego chwytu;
  3. rozwijanie zdolności manipulacyjnych;
  4. rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk;
  5. wydłużenie zdolności koncentracji uwagi;
  6. kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  7. wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka;
  8. profilaktyka niedostatecznej sprawności rąk;
  9. zachęcanie do aktywności.
 6. Sposoby realizacji:

Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe formy i metody służące przygotowaniu do nauki czytania i pisania.

 1. Do realizacji innowacji potrzebne są: tacki, różne materiały sypkie, tablety graficzne do rysowania, tablice magnetyczne suchościeralne, markery. Zadania z wykorzystaniem ww. przedmiotów wplecione zostaną w zadania i codzienne zajęcia dzieci.

 

Autorki innowacji:

mgr Iwona Pawłowska, mgr Paulina Górkiewicz

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Przedszkolaki kodują”

 

Charakterystyka grupy odbiorców: Dzieci 4-6 lat, w tym dzieci posiadające opinie psychologiczne i dzieci uzdolnione matematycznie.

Realizują grupy: Zajączki, Jeżyki

CEL GŁÓWNY: Wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania. Rozwijanie umiejętności kodowania oraz umiejętności matematycznych. Rozwijanie    u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie  i eksperymentowanie.

CELE SZCZEGÓŁÓWE:

 • Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Zapoznanie z różnymi sposobami kodowania
 • Odkodowywanie i zakodowywanie informacji
 • Odczytywane kodów
 • Rozumienie prostych kodów
 • Uważne słuchanie i rozumienie poleceń
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozumienie pojęć: nad, pod, w, obok, pod, za
 • Klasyfikacja obiektów według jednej cechy
 • Postępowanie zgodnie z instrukcją
 • Tworzenie pary
 • Rozróżnianie i nazywanie emocji towarzyszących różnym sytuacjom
 • Orientowanie się na macie
 • nawiązywanie kontaktów rówieśniczych
 • współpraca w zespole
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • kontynuowanie rytmów
 • przejawianie logicznego myślenia
 • klasyfikowanie zgodnie z podanym warunkiem
 • reagowanie na sygnał

 

 

Realizacja:   Alicja Oczyńska

                 Emilia Zaręba

                 Agnieszka Makowska

                 Alicja Patowska

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Wsparcie rozwoju emocjonalnego, społecznego i manualnego dzieci w oparciu o technikę arteterapii” 

 

CEL GŁÓWNY: Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności

CELE SZCZEGÓŁÓWE:

 • Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 • Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 • Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
 •  Uaktywnienie i otwarcie się dziecka mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych
 • Wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych.
 •  Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

Realizacja  – Alicja Oczyńska

                      Emilia Zaręba

Program autorski

„Mały Wolontariusz” Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem"

 

Idea programu autorskiego

Aktem wychowawczym jest wszelka działalność podjęta przez człowieka
z myślą o wywołaniu zmiany w postępowaniu drugiego człowieka i przebiegająca we wspólnej sytuacji symbolicznej.

Współczesny świat tworzy coraz trudniejsze warunki do właściwego rozwoju społecznego dzieci.  Upadek ideałów, brak celów, motywacji do działania i wiary we własne siły, kryzys wartości, powszechny dostęp do informacji przepełnionych agresją i przemocą nie mogą mieć pozytywnego wpływu na dziecko. To właśnie czynniki środowiskowe są najczęstszą przyczyną zaburzeń zachowania.

Dzieci najszybciej uczą się przez naśladownictwo, dlatego jeśli przekazywane im wzorce są niewłaściwe to ich postępowanie również takie będzie. Często odtwarzają różne zachowania agresywne, które bezwiednie przyswajają sobie
z filmów, gier komputerowych. Zachowania agresywne, ale również wycofanie
i nadmierna uległość są formą obronną i adaptacyjną.

Program „Mały Wolontariusz” ma być alternatywą dla współczesnego świata, ma uczyć dzieci empatii, uwrażliwić je na potrzeby otoczenia i walkę z obojętnością wobec jednostek: słabszych, chorych, bezbronnych. Ma uświadomić małym dzieciom, czym jest pomoc i zaangażować je w działania.

Czas pobytu w przedszkolu jest najwłaściwszym czasem dla rozpoczęcia nauki kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata małego dziecka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Dzieci w wieku przedszkolnym są pełne pasji i zaangażowania, są wrażliwe i troskliwe o drugiego człowieka, dlatego warto te atuty wykorzystać i rozwijać.

Mam nadzieję, że program „Mały wolontariusz” rozwinie wśród dzieci postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stworzy w przyszłości okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości oraz szukania pożytecznej formy spędzania czasu wolnego, a rodziców skłoni do refleksji i zachęci do przyłączenia się do naszych akcji.

 

Charakterystyka programu

 

 1. Wolontariat (łac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) – definiowany jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”. Jest odruchem serca, skutkującym wsparciem, udzielaniem pomocy człowiekowi, zwierzęciu, przyrodzie.

Wolontariat opiera się na trzech filarach: szacunku i wrażliwości, otwartości na potrzeby innych i bezinteresowności w działaniach.

 1. Wolontariusz – osoba dobrowolnie, bezinteresownie podejmująca bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam gdzie pomoc jest potrzebna.
 2. Program „Mały Wolontariusz” jest inicjatywą skierowaną do dzieci z Gminnego Przedszkola w Laskach, które chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 3. Klub „Mały Wolontariusz” jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną.

 

Cele ogólne programu:

 

 • kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnemu
  i społecznemu,
 • rozwijanie takich cech jak: empatia, bezinteresowność, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych (ludzi, zwierząt, przyrody), ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista i umiejętność współpracy w grupie,
 • integrowanie społeczności dzieci i młodzieży naszej gminy,
 • wskazywanie przedszkolakom różnych form spędzania czasu wolnego

 

Spodziewane rezultaty

 

Efekty pracy będą zależały od charakteru i wieku grupy, specyficznych cech osobowościowych jej członków, poziomu psychofizycznego poszczególnych dzieci, a także autorytetu i zaangażowania nauczyciela oraz rodziców.

W trakcie realizacji programu pod wpływem zdobytych doświadczeń edukacyjnych i społecznych w zachowaniu dziecka powinny nastąpić określone zmiany umożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zakładam, że dziecko posiądzie następujące umiejętności:

 

 • jest wrażliwe na potrzeby otoczenia (drugiego człowieka, zwierzęcia, przyrody),
 • ma większy poziom empatii,
 • jest bardziej odpowiedzialne za siebie i innych,
 • rozwija swoje umiejętności i odkrywa nowe zainteresowania,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • jest wrażliwy, refleksyjny i tolerancyjny,
 • zgodnie pracuje w grupie,
 • zachowuje obowiązujące podczas zajęć normy i zasady,
 • potrafi rozpoznać i nazywać własne oraz cudze emocje,
 • chętnie wypowiada się wyrażając własne myśli i sądy,
 • przewiduje ewentualne skutki swojego zachowania.

 

Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko przedszkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

 • Środowisko przedszkolne – organizacja różnych akcji po uprzedniej konsultacji z dyrektorem przedszkola i nauczycielami z poszczególnych oddziałów.
 • Środowisko lokalne – nawiązywanie kontaktów z instytucjami lokalnymi, ogólnopolskimi i określenie działań na ich rzecz.

 

Warunki realizacji programu

 

Program „Mały Wolontariusz” będzie realizowany w przedszkolu we wszystkich oddziałach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 5 i 6-letnich. Podejmowane działania będą realizowane wspólnie z nauczycielami poszczególnych oddziałów w trakcie pobytu dzieci w placówce.

W roku szkolnego przewidujemy realizację przynajmniej jednej akcji (inicjatyw) miesięcznie.

Nad przebiegiem programu „Mały Wolontariusz” będzie czuwał koordynator, na którym będzie spoczywał obowiązek zapoznania wychowawców i dzieci z zasadami pracy wolontariackiej, stworzenie regulaminu i inicjowanie poszczególnych działań.

 

Metody i formy pracy

 

          W trakcie realizacji programu „Mały Wolontariusz” będą wykorzystywane różne formy i metody pracy z dziećmi, które mają na celu osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny dla dzieci sposób.

Stosowane będą następujące formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa (praca z małą grupą).

Jeżeli chodzi o metody to będą wykorzystywane następujące:

 1. Metody czynne:

- metodę samodzielnych doświadczeń,

- metodę kierowaną własną działalnością dziecka,

- metodę zadań stawianych dziecku.

     2. Metody oglądowe:

          - obserwację i pokaz,

          - osobisty przykład nauczyciela,

     3. Metody słowne:

         - rozmowy,

         - opowiadania,

         - objaśnienia i instrukcje.

    4. Metody aktywizujące:

        - burza mózgów,

        - metoda projektów.

Dobór form i metod zależeć będzie od indywidualnych możliwości i predyspozycji przedszkolaków, grupy wiekowej oraz tego, jakie cele będą realizowane w danej sytuacji.

 

Ewaluacja

Ewaluacja to  proces zbierania informacji o rzeczywistości, których uzyskanie pozwala na sformułowanie wniosków o jakości i efektywności podejmowanych działań. Ewaluacja nie jest więc oceną jako taką, ani się do niej nie powinna sprowadzać. Celem ewaluacji jest takie poszerzenie wiedzy o własnej pracy
i aktualnych potrzebach przedszkola, dzieci do niego uczęszczających, aby dała ona podstawę do planowania dalszego samorozwoju i rozwoju placówki.

 Aby przekonać się, czy opracowany program przyniósł pożądane efekty konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W tym celu obserwacji podlegać będą zachowania dzieci w różnych sytuacjach. Podczas pracy indywidualnej i grupowej, sprawdzeniu poddany zostanie stopień integracji grupy. Natomiast nauczyciele poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeby prowadzenia  tego typu zajęć (działalności) w przedszkolu. Wyniki obserwacji oraz analiza ankiet pozwoli  ocenić jakość i efektywność podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

 

Opracowała:

mgr  Iwona Blanc

Innowacja pedagogiczna 

„Luksterapia – Terapia światłem” 

 

Innowacja pedagogiczna „Luksterapia – Terapia światłem” została napisana przez nauczyciela Gminnego Przedszkola w Laskach, Radosława Dziatkiewicza z inicjatywy własnej. Realizowana jest w trakcie trwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Została dostosowana do potrzeb 5 grup dzieci cztero, pięcio oraz sześcio-latków. Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu od 1.10.2020r. do 30.06.2022 r. z perspektywą kontynuacji w kolejnych latach.

Głównym celem innowacji jest oswojenie dzieci z warunkami zróżnicowanego natężenia światła, aby wyostrzyć zmysł słuchu, czucia i orientacji przestrzennej.

 

 Program autorski

"Preorientacja zawodowa"

Innowacja Pedagogiczna w oparciu

o " Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

 

Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy, a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Program w oczach dzieci zdobędzie dodatkowe atuty, gdy zaproszonymi gośćmi okażą się ich właśni rodzice. Wzbudzi to radość i satysfakcję u dzieci.

            Cele szczegółowe:

 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wiedzy na temat zawodów,
 • poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,
 • poszerzanie zasobu słownictwa związanego z określonym zawodem,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.