W systemie prawa wewnętrznego w Gminnym Przedszkolu w Laskach najważniejszym aktem prawa jest jego statut.

Ponadto w placówce obowiązują również:

- regulaminy;

- procedury;

- uchwały organów kolegialnych;

- decyzje administracyjne;

- zarządzenia dyrektora;

- inne dokumenty regulujące statutowe funkcje przedszkola.

 
 
Lista dokumentów funkcjonujących w Gminnym Przedszkolu w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem:
 • Statut Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Instrukcja bezpieczeństwa przeciw pożarowego dla Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Regulamin Pracy Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Regulamin Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Regulamin Wynagradzania Nauczycieli Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 • Regulamin zajęć dodatkowych
 • Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Przedszkolu w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Regulamin Kontroli Zarządczej w Gminnym Przedszkolu w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Zasady bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
 • Procedura nieodebranie dziecka z przedszkola
 • Procedura postępowania w sytuacji odbierania dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku
 • Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję
 • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 • Procedura Niebieskiej Karty
 • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku
 • Procedura obserwacji
 • Procedura postępowania podczas chorób zakaźnych, zatruć, objawów chorobowych u dzieci
 • Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID19.