kolorowe literki

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną.

Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedę mgr Joannę Jaźwińską. Logopeda zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji. Na zajęcia kierowane są dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci wyłonione w badaniach przesiewowych lub na prośbę rodzica bądź nauczyciela. Terapia prowadzona jest w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich. W cięższych przypadkach na zajęcia mogą uczestniczyć trzylatki.  

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne zostają zakwalifikowane dzieci, które mają trudności w komunikacji werbalnej i rozumieniu mowy, wady wymowy, zaburzenia płynności mówienia. Te dzieci uczestniczą w terapii raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupie 2-3 osobowej.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

- diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
-wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
- współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka;
- konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

- usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;

- stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
- usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.