Nasze przedszkole jest placówką ukierunkowaną na działania stymulujące świadomość ekologiczną i aktywności zdrowego stylu życia, miedzy innymi dzięki lokalizacji przedszkola na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,

 nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,

co robić, jak postępować,

 współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć,

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

 

Nasze przedszkole jest placówką ukierunkowaną na działania stymulujące świadomość ekologiczną i aktywności zdrowego stylu życia, miedzy innymi dzięki lokalizacji przedszkola na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Unikalny kompleks leśny, świeże powietrze, zróżnicowane ukształtowanie terenu, malownicze krajobrazy, bogactwo flory i fauny parku sprzyja uświadamianiu dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Poprzez odpowiednio wczesne uświadomienie przedszkolakom jak ważne jest dbanie o zdrowie własne i innych wspomagamy ich edukację w zakresie zdrowego odżywiania, zdrowia emocjonalnego oraz rozwoju ruchowego. Uzmysławiamy, że można kontrolować stan własnego zdrowia , dbać o nie i pomnażać jego potencjał. Dzięki temu uczymy rozwiązywać bieżące problemy jak: niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, agresja, stres oraz lęki.

 

Celem, do którego dążymy jest przyjazne przedszkole, w którym panuje ciepła, przyjazna, rodzinna atmosfera, a dzieci są kochane i odczuwają radość oraz zadowolenie z bycia razem. Stwarzamy atmosferę komfortu psychicznego dziecka: jestem chciany, lubiany i ważny. Zapewniamy każdemu dziecku warunki do aktywności, wyrażania własnej inicjatywy, rozwijania samodzielności i zdolności kreatywnych. Wyróżnia nas otwartość na potrzeby dziecka, szacunek dla praw indywidualnego rozwoju. Dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które wynikają z potrzeb dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy oraz motywują do działania. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna odpowiednio planuje i określa wymagania edukacyjne, uwzględniając możliwości wiekowe i rozwojowe dzieci oraz integrację i korelację treści programowych wprowadzając innowacje metodyczne i stosując metody aktywizujące. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. Przyjazną, radosną atmosferę, bezpieczeństwo, czystość i zdrowe jedzenie zapewnia dzieciom personel niepedagogiczny.

 

W naszym przedszkolu dziecko w ramach zajęć dodatkowych logopedia, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, religia, rytmika, język angielski dziecko rozwija swoje umiejętności, swoją osobowość i talenty, uczy się dobrych manier. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy rodziców, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby.

 

Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO. Aktywność przedszkola ma przełożenie na współpracę i uznanie środowiska przedszkolnego i lokalnego.

 

Zainteresowania dzieci rozwijamy poprzez comiesięczne koncerty, teatrzyki, wycieczki tematyczne, obserwację zjawisk przyrodniczych spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto życie naszych przedszkolaków urozmaicają obchody tradycyjnych świąt, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny i uroczystości wewnątrzprzedszkolne.

 

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy,

 mądrością, szczęściem, radością.

 

PRIORYTETY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i rodziców oraz kształtowanie odporności emocjonalnej i utrwalanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych.
 2. Rozszerzenie działań stymulujących kreatywność u dzieci.
 3. Intensyfikowanie działań ekologicznych.
 4. Efektywne przygotowanie dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i życia w społeczeństwie.
 5. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
 6. Współpraca personelu przedszkola.
 7. Współpraca z rodzicami.
 8. Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.
 9. Poszerzenie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.
 10. Promocja przedszkola.

 

REALIZACJA PRIORYTETÓW

 

„Dziecko powinno umieć, mieć prawo być tym, kim jest, być dzieckiem”.

Janusz Korczak

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i rodziców oraz kształtowanie odporności emocjonalnej i utrwalanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych.

 • Promowanie zdrowego odżywiania poprzez wyposażenie dzieci i rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych wyborów:
 • Realizacja zadań programu edukacji zdrowotnej i wykorzystanie innych programów i metod np. Czyste powietrze wokół nas;
 • Przygotowanie planu promocji zdrowia.
 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie.
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców na temat zdrowego żywienia: artykuły do gazetki lokalnej, na stronę internetową przedszkola i na tablicę       „promocji zdrowia”, pogadanki, warsztaty szkoleniowe itp.
 • Wypracowanie metod motywujących dzieci do spożywania zdrowych produktów, organizowanie zajęć z degustacją zdrowej żywności.
 • Doskonalenie nauczycieli i personelu administracyjnego.
 • Wprowadzanie innowacyjnych metod do pracy z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy.
 • Przystąpienie do programu Przedszkole Promujące Zdrowie i zdobycie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej oraz propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie umiejętności harmonijnego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie.
 • Aktywizowanie wychowanków, pracowników przedszkola oraz rodziców do działań  z zakresu edukacji prozdrowotnej.
 • Rozwijanie  życzliwości, empatii, tolerancji oraz przyjaźni.
 • Wychowanie dziecka w poczuciu bezpieczeństwa, zapewnienie wychowankowi odpowiednich warunków zabawy i pracy, sprzyjających jego zdrowiu psychicznemu   i fizycznemu.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych na terenie przedszkola i w życiu codziennym.
 • Wzmacnianie pozytywnych cech charakteru: koleżeństwa, wytrwałości, chęci        niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym.
 • Kształtowanie postawy asertywnej.
 • Stwarzanie naszym wychowankom, warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreowanie postaw aktywnych, twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność.
 • Pomaganie dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwianie rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.

Rozszerzenie działań stymulujących kreatywność u dzieci

 • Zapewnienie niezbędnych warunków i materiałów do rozwijania aktywności twórczej, w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej, werbalnej i ruchowej.
 • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, werbalnej i ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań przejawianych przez dzieci.
 • Stymulowanie rozwoju społecznego.
 • Kształtowanie radzenia sobie z emocjami.
 • Stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych: płynności, giętkości, oryginalności i myślenia.
 • Realizowanie programu Twórczy Przedszkolak – programu wspierania i rozwijania aktywności twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Intensyfikowanie działań ekologicznych

 • Wzbogacenie działalności ekologicznej przedszkola:
 • Stworzenie własnego programu ekologicznego uwzględniającego położenie i bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Branie udziału w akcjach i projektach edukacji ekologicznej np. Kubusiowi Przyjaciele Natury, Mali Ekolodzy.
 • Stosowanie recyklingu – zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie ich szkodliwości dla środowiska oraz oszczędzanie zasobów naturalnych (żarówki energooszczędne, oszczędne zużycie wody, oszczędzanie światła).
 • Ustawienie na terenie ogrodu koszy na „drobne” śmieci.
 • Zmotywowanie nauczycieli i rodziców do gromadzenia w kącikach przyrody dużej ilości zieleni doniczkowej przyczyniającej się do tworzenia mikroklimatu w sali.
 • Zadbanie o wyposażenie kącików przyrody w sprzęt ułatwiający prowadzenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.
 • Dokarmianie zwierząt w czasie zimy.
 • Dbanie o przyrodnicze otoczenie przedszkola i ulepszanie wizerunku związanego z otoczeniem przedszkola.
 • Podjęcie działań  wspólnie z organem prowadzącym w sprawie bezpieczeństwa i czystości wokół przedszkola.
 • Branie udziału w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska.
 • Organizowanie wycieczek, spacerów biegów przełajowych i pikników na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Segregacja śmieci.

Efektywne przygotowanie dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i życia w społeczeństwie

 • Zapewnienie dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej.
 • Utrzymanie na wysokim poziomie wspólnie ze wszystkimi pracownikami atmosferę ciepła, bliskości, przyjaźni, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Zagwarantowanie przestrzegania praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych.
 • Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
 • Wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz  dzieci zdolnych.
 • Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Stosowanie różnych form relaksacji w celu utrzymania  higieny układu nerwowego dziecka i personelu.
 • Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci – werbalnej, logiczno-matematycznej, muzycznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, przyrodniczej, interpersonalnej. Każde dziecko jest inne, posiada niepowtarzalną  „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
 • Stworzenie warunków do rozwoju dzieci zdolnych poprzez autoprezentację swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola, środowiska lokalnego poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań oraz w „ Festiwalu talentów”.
 • Organizowanie procesu uczenia się w taki sposób, aby był dostosowany do rzeczywistych możliwości poznawczych i wykonawczych dzieci.
 • Nauka dzieci czytania w sposób sukcesywny i efektywny.

Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej

 • Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych oraz realizacji programów własnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia swojego statusu zawodowego oraz aktywnego doskonalenia się.
 • Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli.
 • Współtworzenie oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci.
 • Otoczenie opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcanie do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu.
 • Poznawanie i wykorzystywanie elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka.
 • Działania zmierzające do integracji środowisk nauczycieli z różnych placówek oświatowych z terenu naszej gminy.
 • Dbałość o etykę zawodu nauczyciela.
 • Stosowanie skutecznych technik motywacji.

Dbałość o efektywną współpracę personelu przedszkola

 • Tworzenie zintegrowanego  zespołu złożonego z nauczycieli i pracowników przedszkola, który cechować się będzie odpowiedzialnością i zaangażowaniem w życie placówki.
 • Dbanie o dobrą atmosferę w pracy.
 • Prawidłowa komunikacja interpersonalna pomiędzy pracownikami pracownikami.
 • Pozytywne motywowanie pracowników.
 • Wspólne analizowanie potrzeb przedszkola.
 • Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych oraz realizacji programów własnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia swojego statusu zawodowego oraz aktywnego doskonalenia się.

Współpraca z rodzicami

 •  Respektowanie ustawowych uprawnień rodziców.
 • Wspomaganie działań wychowawczych rodziców, poprzez zbieranie informacji o zachowaniu się dzieci w domu, informowanie rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu, przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów, wiedzy uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości, powinności.
 • Uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i w domu.
 • Włączanie rodziców w planowanie, w zagospodarowywanie wnętrz przedszkola, sal zajęć, łazienek, terenu zabaw.
 • Zachęcanie rodziców do współdecydowania o kierunkach pracy przedszkola.
 • Wzbogacenie oferty współpracy z rodzicami: zebrania ogólne z udziałem specjalistów,  zajęcia otwarte dla rodziców prowadzone przez nauczycielki, skrzynka wniosków, propozycji, uwag, wspólne muzykowanie, imprezy czytelnicze, biesiady literackie, listy przebojów lekturowych, wycieczki, propozycje książeczek dla dzieci, zabawy na powietrzu, zawody sportowe- mecze, gry i zabawy ruchowe, itd.
 • Zachęcanie rodziców do wspólnego organizowania ciekawych zajęć z dziećmi w różnych zakładach pracy /gdy tylko jest to możliwe i zachowane są względy bezpieczeństwa / Biblioteka Miejska, Zakład krawiecki, Zakład stolarski, Muzeum i inne/.
 • Uświadomienie rodzicom jak ważne znaczenie dla dziecka ma diagnoza Integracji Sensorycznej i wspomaganie jego rozwoju poprzez warsztaty SI w naszej placówce.
 • Współdziałanie z rodzicami w ramach rozwijania uzdolnień i talentów dzieci.

Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

 • Współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców przy projektowaniu działań przedszkola i realizowaniu zadań.
 • Utrzymanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i kształcącej na wysokim poziomie w oparciu o potrzeby dzieci, rodziców i  przepisy prawa oświatowego.
 • Współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Właściwe wykorzystanie istniejącej bazy materialnej przedszkola. Dbanie o sprzęt stanowiący wyposażenie sal i innych pomieszczeń przedszkola oraz jego konserwacja.
 • Doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do rozwijania integracji sensorycznej.
 • Modernizowanie i bogacenie bazy komputerowej.
 • Zorganizowanie ogródków do uprawy warzyw i kwiatów przez dzieci.
 • Wyposażenie sali rekreacyjnej w sprzęt do gimnastyki: drabinki, materace, ścianka wspinaczkowa, itd.
 • Wyposażenie sal przedszkolnych w sprzęty pozwalające rozwijać dużą motorykę: zjeżdżalnie, ścinki wspinaczkowe, itp.
 • Wzbogacenie oferty placu zabaw.
 • Poszerzenie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.
 • Pozyskiwanie sojuszników, którzy swą statutową działalność koncentrują na pomocy dzieciom.
 • Dobrowolne przekazywanie 1% podatku na cele naszej placówki.
 • Przyznawanie odznaki „Przyjaciela Przedszkola” dla osób i firm współpracujących     z placówką.

Promocja przedszkola

 • Dbanie o estetykę otoczenia i wygląd zewnętrzny budynku.
 • Dbanie o estetykę i czystość wewnątrz przedszkola. Czyste ściany, odpowiednio udekorowane. Informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń czytelne i przejrzyste. Wyposażenie sal bogate w zabawki, klocki, kąciki tematyczne. Łazienka zadbana, czysta i schludna.
 • Współpraca placówek oświatowych naszej gminy z przedszkolem: zapraszanie okolicznych przedszkoli i szkoły podstawowej na konkursy, warsztaty, dyskusje, festiwale, szkolenia, organizowane przez nasze przedszkole.
 • Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.
 • Aktywny  udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego.
 • Promowanie talentów naszych przedszkolaków poprzez udział w konkursach, przeglądach teatralnych w środowisku lokalnym, gminnym i powiatowym.
 • Motywowanie nauczycieli i dzieci do udziału w konkursach ogłaszanych w czasopismach przedszkolnych.
 • Czynny udział dzieci naszego przedszkola w uroczystościach gminnych.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Naszym absolwentem będzie dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole, którego cechuje bardzo dobrze rozwinięta: aktywność poznawcza, odporność emocjonalna, sprawność psychomotoryczna       i rozwinięte kompetencje poznawcze.

Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole wyróżniać będzie:

 • ciekawość świata – częste zadawanie pytań, łatwość rozwiązywania zagadek,
 • umiejętność klasyfikowania i szeregowania,
 • dobra komunikacja werbalna – mówienie o swoich potrzebach, opowiadanie historyjek obrazkowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami – zapraszanie do zabawy, pomaganie innym, przewidywanie ich zachowań,
 • samodzielność – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazywanie inicjatywy, osiągnie zamierzonych celów,
 • umiejętność uczenia się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętywanie i wykonywanie poleceń,
 • sprawność pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami),
 • zainteresowanie czytaniem, pisaniem, matematyką czyli:
  • słuchanie, oglądanie książeczek dla dzieci,
  • opowiadanie historyjek obrazkowych,
  • układanie układanek, puzzli,
  • dzielenie zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby oraz łączenie sylab w wyrazy,
  • znajomość i umiejętne stosowanie liczebników porządkowych,
  • umiejętność dodawania i odejmowania liczmanów lub przedmiotów.

Absolwenta przedszkola wyróżniać będzie:

 • empatia, wrażliwość na potrzeby i krzywdę innych;
 • rozumienie konieczności poszanowania cudzej własności;
 • tolerancja, szacunek do odmienności i indywidualności innych ludzi;
 • umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znajomość swoich praw i obowiązków;
 • umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • motywacja do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 • asertywność  i umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 • prozdrowotny, proekologiczny, kulturalny styl życia;
 • samodzielność, zaradność, otwartość na siebie, innych oraz świat i życie;
 • kreatywność, dojrzałość emocjonalna, gotowość do podjęcia nauki w szkole.