Od 1 lipca 2022r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zaś od 1 sierpnia w formie papierowej.

Obecne decyzje obowiązują do 31 października 2022 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie. Wnioski przyjęte od 1 września  do 31 października zostaną zrealizowane najpóźniej w grudniu. Ustalenie prawa do świadczeń na wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia oraz wypłata świadczeń nastąpi do końca lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego to 674 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (lub znacznym stopniem niepełnosprawności, albo stopniem umiarkowanym).

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowego” to 1 922 zł.

Wnioski składać można za pomocą platformy EPUAP, lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że powyższe terminy odnoszą się do prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych wraz z wymaganymi dokumentami.

Braki w dokumentacji oraz błędy we wnioskach mogą spowodować przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków i wypłaty przysługujących świadczeń.

Przypominamy, że okres zasiłkowy trwający od 1 listopada jednego roku do 31 października roku następnego dotyczy zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Prawo do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” nie jest ustalane na okres zasiłkowy.