UCHWAŁA NR XXXVIII/303/21

RADY GMINY IZABELIN

z dnia  16 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2021-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz 713 z późn. zm.1), w związku z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust.2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz.821 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§1.Zatwierdza się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.