Mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że:

 

§1

Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: „Administrator”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami:
 1. listownie: ul. 3-go Maja 42, 05-080 Izabelin,
 2. e-mailem na adres: gops@izabelin.pl,
 3. telefonicznie: 0-22 722-79-95.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
 1. pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub,
 2. dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926.
 1. Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważą Państwo jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinni je Państwo rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem: http://www.gops.izabelin.pl/ oraz jej podstrony;
 2. „Użytkownik” – osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą Państwo czytają.

 

§3

Zabezpieczenie i udostępnianie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik podają w Serwisie lub które zbierzemy na temat Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 3. Serwis nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w Serwisie, a także poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba, że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.
 4. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym Serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

 

§4

Prawa dotyczące danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, każdy Użytkownik może skorzystać z:

 1. prawa żądania dostępu do Państwa danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. prawa żądania sprostowania Państwa danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 3. prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych, na podstawie art. 17 RODO. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gops.izabelin.pl;  
 4. prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 18 RODO,
 5. prawa do przenoszenia Państwa danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO, (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi),
 6. prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, na podstawie art. 21 RODO,
 7. prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Przysługujące Użytkownikom prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej Polityki.

 

§5

Pliki cookies

 1. Niektóre elementy Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies (tj. małe pliki wysyłane do komputera Użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji) w celu:
 1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
 2. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego Serwisu.
 3. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
 4. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z:
 1. pracą serwera,
 2. analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz,
 3. zarządzaniem stroną Serwisu.
 1. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych.
 2. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkowników.