W dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z conajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice otrzymują Kartę na czas nieokreślony, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia, osoby z umiarkowanym lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności na czas trwania orzeczenia.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

W gminie Izabelin wydawaniem Kart Dużej rodziny zajmuje się z upoważnienia Wójta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Druki wniosków o przyznanie Kart można otrzymać w GOPS w Izabelinie (ul. 3-go Maja 42, bud. Urzędu Gminy, II p. pok. 207). Tutaj również należy składać wypełnione wnioski.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny można otrzymać niezależnie od posiadanej już Karty 3+, wydawanej przez gminę Izabelin od 2013 roku.