Klawiatura

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

 

Pracownik bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę;
 2. Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolności do czynności prawnych;
  3. prawo do korzystania z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy lub średnie i co najmniej 5 letni staż pracy;
  7. posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr i płac;
  8. znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Pracowniczych Planów Kapitałowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o ochronie danych osobowych przepisów dotyczących kancelarii i archiwizacji dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy, w jednostkach sektora finansów publicznych;
 2. zdolności organizacyjne, samodzielność;
 3. umiejętność planowania i podejmowania właściwych decyzji;
 4. umiejętność analitycznego myślenia;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
 7. umiejętność pracy na komputerze, w tym znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL);
 8. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

 

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników GOPS,
  2. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
  3. przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia, przyznaniem nagrody, dodatku specjalnego i innych składników wynagrodzenia;
  4. ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników GOPS;
  5. ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat;
  6. sporządzanie planów urlopowych;
  7. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia;
  8. prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw wydawanych pracownikom;
  9. przygotowywanie skierowań dla pracowników na badania profilaktyczne;
  10. kierowanie pracowników na szkolenia bhp;
  11. prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy;
  12. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników, praktykami i stażami w tym przygotowywanie umów dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  13. terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS;
  14. przygotowywanie danych do dokonania odpisu na zfśs;
  15. przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło;
  16. sporządzanie i aktualizacja zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS;
  17. prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników i innych osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;
  18. przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników;
  19. przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu prawa pracy i ich aktualizowania;
  20. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w tym przygotowywanie wniosków do PUP o dofinansowanie szkoleń z KFS, o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych;
  21. obsługa systemu kadrowego w zakresie spraw kadrowych;
  22. koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników;
  23. obsługa programu Płatnik;
  24. rozliczanie wynagrodzeń pracowników GOPS i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac i imiennych kart wynagrodzeń pracowników GOPS;
  25. rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz należności za absencję w pracy;
  26. sporządzanie list płac świadczeń pracowniczych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  27. naliczanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i przekazywanie informacji do instytucji finansowych;
  28. rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników;
  29. wystawianie pracownikom GOPS rocznych informacji o osiągniętym przychodzie i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
  30. rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
  31. prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami – wynikające z zakresu obowiązków;
  32. prowadzenie dokumentacji płacowej odchodzących na emeryturę ZUS Rp7;
  33. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie posiadanych umiejętności i kwalifikacji.

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. Oświadczenie o obywatelstwie polskim;
 7. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 8. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 10. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji; procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej;
 11. Czytelnie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pliki do pobrania poniżej;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 2. Pierwszeństwo w zatrudnienie będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe;
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w punkcie obsługi interesanta GOPS w Patio Urzędu Gminy Izabelin,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu  13 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

                                                                                                   Dyrektor

                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

                                                                                                Ewa Przybysz