Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół


Gmina Izabelin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu na „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej na terenie Gminy Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przygotowania Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie do wymagań współczesnej edukacji, poprzez zapewnienie szkole - w tym 849 uczniom i 92 nauczycielom, dostępu do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie i realizację nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK, a także zapewnienie szkole dostępu do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego realizację działań edukacyjnych w formule zdalnej i/lub hybrydowej w związku z zagrożeniem przedłużania się i/lub powtórzenia epidemii COVID 19.

W ramach projektu zakupiono m.in. tablety graficzne, laptopy, monitory multimedialne, głośniki, mikrofony, kamery ze statywem, roboty Lego WeDo i aparat fotograficzny.

Wartość projektu: 231 811,71 zł

Wysokość dofinansowania: 156 006,47 zł

Termin realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.12.2022

 

 
E-Usługi dla gminy Izabelin


W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu nazywanego roboczo E-Usługi dla gminy Izabelin. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2. „E-Usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota projektu to: 3 127 267,71 zł. Kwota dofinansowania to: 2 020 048,00zł.
 
W ramach projektu wdrożyliśmy szereg systemów informatycznych w tym:
1.    nowoczesny system EZD (Elektroniczny Obieg Dokumentacji) pozwalający na prowadzenie spraw urzędowych. Jest to system pozwalający na stopniowe przejście z obiegu papierowego na obieg całkowicie elektroniczny oraz umożliwiający realizację obowiązków nałożonych na jednostki administracji państwowej i samorządowej. Najważniejsze z nich to: obowiązek dołączenia się do systemu: e-Doręczenia (01-01-2024r.), Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (01-07-2024r), całkowitej cyfryzacji obiegu spraw (01-01-2026r.).
2.    system do obsługi procesów rekrutacji do placówek oświatowych, pozwalający na realizację procesu w sposób całkowicie cyfrowy;
3.    Cyfrowy Urząd pozwalający na złożenie pisma do dowolnej jednostki w sposób całkowicie cyfrowy. To również system, który umożliwia zarządzanie zobowiązaniami finansowymi mieszkańców wobec gminy;
4.    nowoczesna aplikacja do obsługi karty mieszkańca w ramach wykreowanego programu „Mój Izabelin”. Karta oferuje mieszkańcom zniżki/pakiety lojalnościowe mające na celu wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców oraz ważne dla mieszkańców informacje. Istotnym elementem karty jest możliwość zgłoszenia awarii/usterki dot. drogi, oświetlenia, smogu, wysypiska śmieci umożliwiając pracownikom jednostek gminnych szybką reakcję;
5.    spełniające standardy WCAG nowe systemy do obsługi www i BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
 
Implementacja powyższych rozwiązań nie byłaby możliwa bez doposażenia urzędu i jednostek w:
1.    brakujący sprzęt komputerowy do pracy zdalnej;
2.    serwery do obsługi aplikacji, które ze względów bezpieczeństwa muszą być utrzymywane w sieci wewnętrznej;
3.    sieć lokalną w obu budynkach przedszkoli;
4.    modernizacji serwerowni oraz fragmentu sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy;
5.    podniesieniu poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez zakup i instalację oprogramowania do backupu.

Ten zakres również był objęty projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2. „E-Usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r.
 
Całość inwestycji zamykają projekty finansowane z budżetu gminy, do których zaliczyć należy:
1.    budowę sieci lokalnej w obu budynkach szkoły;
2.    zakup i uruchomienie oprogramowania do komunikacji z rodzicami, których dzieci uczęszczają do gminnych przedszkoli;
3.    zakup i uruchomienie oprogramowania do obsługi posiłków w obu budynkach szkoły.
 
W wyniku realizacji projektu oraz działań własnych gmina jest dobrze przygotowana do realizacji nowych obowiązków nałożonych na podmioty administracji państwowej i samorządowej oraz wyzwań, jakie niesie przyszłość w obszarze transformacji cyfrowej.


ASI


Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego
oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających
  im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie
  na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Urząd Gminy Izabelin brał udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.


Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)


Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 26 220 146,40 zł
Wkład własny: 7 226 605,62 zł
Wartość dofinansowania: 18 993 504,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi 
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2023
Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizująca projekt: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin:


 1. 1.    Czosnów, 
  2.    Góra Kalwaria,
  3.    Halinów, 
  4.    Izabelin, 
  5.    Karczew, 
  6.    Kobyłka, 
  7.    Konstancin-Jeziorna, 
  8.    Legionowo, 
  9.    Lesznowola, 
  10.    Marki, 
  11.    Milanówek,
  12.    Nieporęt, 
  13.    Nowy Dwór Mazowiecki, 
  14.    Otwock, 
  15.    Piastów, 
  16.    Podkowa Leśna, 
  17.    Pruszków, 
  18.    Radzymin, 
  19.    Stare Babice,
  20.    Sulejówek, 
  21.    Wieliszew, 
  22.    Wołomin, 
  23.    Ząbki, 
  24.    Zielonka, 
  25.    Żyrardów.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Cele tematyczne:

•    Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
•    Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
•    Przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową;
•    Dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych;
•    Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu jakości powietrza na terenie WOF.

Zakres projektu obejmuje 5 obszarów tematycznych:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.
E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).
E-transport – przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych.
E-parkowanie – stworzenie systemu e-kontroli SPPN, który wzmocni służby kontrolne i zoptymalizuje kontrolę, co znacząco wpłynie na podniesienie jej skuteczności, a w konsekwencji poprawi pogarszającą się sytuację parkingową w Warszawie oraz pomoże podnieść jakość powietrza.
E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza.

Warto zajrzeć: https://iot.warszawa.pl/mapa