pomoc kobiecie na wózku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

* osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień          w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością będą miały możliwość dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na regenerację jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Jednocześnie informujemy o naborze osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego ww. usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby   z niepełnosprawnością, pielęgniarka, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub siostra PCK;

lub

  1.   osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu  bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnością, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.;

lub

  1.  zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2024.

 

Szczegółowych informacji dotyczących programu Opieka wytchnieniowa udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

 

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie w godzinach pracy ośrodka.

 

Udzielana pomoc jest bezpłatna!