szukaj:
www.facebook.com/ugizabelin?v=wallstrona główna | mapa strony | mapa | dojazd | galerie | pogoda | kontakt | cookies |
jesteś w: Wiadomości Ekologia

Regulamin odbioru odpadów oraz komunikat Urzędu Gminy w tej sprawie

Rozwiąż umowę z obsługującym Cię teraz operatorem. Wypełnij deklarację i prześlij ją pocztą bądź dostarcz osobiście do Zespołu ds. Odpadów (Truskaw, ul. Mokre Łąki 8)

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Izabelin

w dniu 15 września 2011 r. podpisała umowę z wybranym w drodze przetargu Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Izabelin.

Umowa ta jest konsekwencją referendum gminnego, w którym mieszkańcy wyrazili wolę przejęcia przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr VI/33/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z dniem 1 stycznia 2012 r. \Gmina Izabelin przejmuje obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Izabelin. Data wprowadzenia sytemu zbiega się z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.), która to ustawa zobowiązuje gminę do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze zwracam się do wszystkich właścicieli nieruchomości o rozwiązanie umów z firmami dotychczas odbierającymi odpady. Umowy z obecnymi odbiorcami odpadów należy wypowiedzieć na dzień 31 grudnia 2011 r.

Odbiór odpadów dotyczy jedynie odpadów powstających w gospodarstwach domowych. System nie obejmuje odpadów wytwarzanych przez instytucje lub prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty te nadal obowiązane są posiadać umowy z firmami na odbiór odpadów na dotychczasowych zasadach.

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin, w którym zawarte są wszystkie zasady obowiązujące przy odbiorze odpadów oraz deklarację (w załączniku pod tekstem), którą powinni Państwo przesłać pocztą bądź osobiście dostarczyć do Zespołu ds. Odpadów (Truskaw, ul. Mokre Łąki 8) do 15 października 2011 r.

 

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr X/78/2011r. z dnia 14.09.2011 r.

REGULAMIN odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regulamin określa szczegółowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin, a w szczególności:

a) obowiązki osób oddających odpady komunalne

b) sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

c) termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) sposób i warunki wykonywania usługi przez operatora odbierającego odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości w gminie Izabelin.

2. Z systemu wyłączone są instytucje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które we własnym zakresie zobowiązane są do podpisywania umów na odbiór odpadów z prowadzonej działalności na zasadach cywilno-prawnych z firmami posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów z terenu Gminy Izabelin.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. 2010 Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);

2. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.);

3. gospodarstwo domowe – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie (zgodnie z art. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 277)

4. odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach);

5. bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;” (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 3a ustawy o odpadach.);

6. odpady zielone - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;” (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach);

7. odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8. odpady niebezpieczne – należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy (zgodnie z art.3 ust. 2 ustawy o odpadach);

9. odpady zmieszane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

10. odpady surowcowe – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe: z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury;

11. zużyty sprzęt (elektryczny i elektroniczny) – sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495 ze zm.);

12. Zorganizowany System Odbioru Odpadów – system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin zorganizowany przez gminę Izabelin

13. operator – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do świadczenia usług w ramach Zorganizowanego System Odbioru Odpadów

Obowiązki osób pozbywających się odpadów komunalnych

§ 3

Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest:

1. oddawać odpady komunalne w ramach Zorganizowanego Systemu Odbioru Odpadów;

2. gromadzić odpady w sposób selektywny zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr VIII/59/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22.06.2011r. w sprawie przyjęcia Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych;

3. złożyć deklarację o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość:

a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego regulaminu wraz ze wzorem deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu;

b) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niezamieszkałej nieruchomości odpadów komunalnych;

c) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (zmiana właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub gospodarstwo domowe);

4. umożliwić wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych;

5. pokwitować odbiór pojemnika do gromadzenia odpadów;

6. umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnienia w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy , nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie;

7. ustawić pojemniki i worki na odpady komunalne w miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Niewystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów;

8. w przypadku niezłożenia deklaracji zostanie w drodze decyzji naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według danych posiadanych przez Urząd Gminy;

9. w przypadku wytwarzania odpadów komunalnych na nieruchomości niezamieszkałej Gmina nałoży na właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości co najmniej takiej, jak za jedną osobę;

10. złożyć deklarację do siedziby Zespółu ds. odpadów, Truskaw ul. Mokre Łąki 8

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

§ 4

1. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo domowe, w następujący sposób:

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób włącznie

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 4 osób

c) pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściciela nieruchomości wielkość pojemnika może ulec zmianie; 3. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się wrzucania:

a) gruzu

b) opon

c) gorącego popiołu i żużla

d) odpadów zielonych

e) odpadów niebezpiecznych

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

g) odpadów wielkogabarytowych

4. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez operatora, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dot. gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.

5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy właściciela nieruchomości, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego pojemnika

6. Odpady komunalne są zbierane selektywnie zgodnie z Uchwałą nr VIII/59/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22.06.2011r. w sprawie przyjęcia Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych tj.

a) do worka niebieskiego wydzielane są: papier, tektura i tekstylia

b) do worka żółtego wydzielane są: tworzywa sztuczne, szkło i metal

7. odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będzie dostarczony nowy worek na te odpady, które zostały oddane.

8. Częstotliwość wywozu odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) odpady zebrane selektywnie będą odbierane jeden raz w miesiącu wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców

c) harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu: www.izabelin.pl .

9. Odpady zielone jeżeli, nie będą gromadzone w kompostownikach, zbierane będą przez mieszkańców do odpowiednio oznakowanych worków w kolorze zielonym. Cena worka będzie uzależniona od jego wielkości i będzie zawierać odpowiednio skalkulowaną opłatę za wywóz odpadów do kompostowni. Do odbioru odpadów „zielonych” będzie wyznaczony oddzielny operator. Osoby zainteresowane oddawaniem ww odpadów będą mogły zakupić worki koloru zielonego w wyznaczonych punktach;

10. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na w/w odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Izabelin:

a) punkty odbioru przeterminowanych leków: - Apteka Izabelin, ul. Tetmajera 2, - Apteka, Izabelin ul. Małachowskiego 36, - Apteka SANUS, Laski ul. Trenów 51 (na terenie sklepu MARC POL), - Ośrodek Zdrowia ul. Tetmajera 3a, - Przychodnia JUNIPERUS ul. Kościuszki 41.

b) punkty odbioru baterii: - Szkoła Podstawowa ul. Wojska Polskiego 5, - Zespół Szkół w Izabelinie ul. 3 Maja 49, - Przedszkole w Izabelinie, ul. Kościuszki 17, - Przedszkole w Laskach ul. 3 Maja 43, - Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42.

11. Odpady wielkogabarytowe (meble, duże agd, rtv) odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym innym terminie odpadów wielkogabarytowych można pozbyć się, poprzez dostarczenie ich na własny koszt do kontenera, ustawionego na terenie GPWiK Mokre Łąki w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8;

12. Odpady poremontowe i budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę Izabelin, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem operatora posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Izabelin na prowadzenie tego typu działalności. Odpady z budowy i remontów prowadzonych na terenie nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach uniemożliwiających pylenie i przeznaczonych na odpady budowlane i poremontowe.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 5

1. Wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin ustala Rada Gminy Izabelin w drodze uchwały;

2. Wysokość opłaty dla danej nieruchomości lub gospodarstwa domowego zostanie naliczona, w formie decyzji, na podstawie zweryfikowanej deklaracji;

3. Wysokość stawki opłaty określona jest w formie ryczałtu na jedną osobę, bez określania limitu ilości odpadów, uwzględniając jedynie fakt ich segregowania; opłata za odbiór odpadów segregowanych jest niższa.

4. Podstawą dokonania zapłaty jest decyzja wystawiona przez Wójta Gminy Izabelin, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniająca dane z deklaracji przekazane przez Właściciela nieruchomości. Decyzja przesłana będzie na adres nieruchomości lub na wskazany adres korespondencyjny.

5. Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na wskazany w decyzji numer konta za pośrednictwem banku, przez Internet lub w punkcie kasowym GPWiK Mokre Łąki, ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu,

6. Za dzień płatności faktury uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Izabelin.

7. Brak wpłaty należności w terminie wskazanym w ust.4 powoduje wszczęcie procedury egzekucji w trybie ordynacji podatkowej.

8. Za przekroczenie terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, za każdy dzień zwłoki, naliczone zostaną odsetki ustawowe.

9. Zmiana stawki opłaty może być dokonana za podstawie uchwały Rady Gminy Izabelin.

10. Opłata za odbiór odpadów komunalnych może zostać powiększona w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego sposobu segregacji (przy zadeklarowanej segregacji), po wcześniejszych upomnieniach (pierwsze - ustne, drugie – pisemne),

11. Niewykonanie usług z powodu braku dojazdu lub dostępu zawinionego przez Właściciela nie powoduje pomniejszenia ustalonej w decyzji płatności.

12. Zryczałtowana opłata nie uwzględnia należności za odbiór odpadów zielonych oraz budowlanych i poremontowych.

§ 6

Zasady reklamacji:

1. reklamacja powinna być złożona przez Właściciela nieruchomości niezwłocznie po zaistnieniu kwestii spornej;

2. reklamacja może być złożona telefonicznie nr tel. 22 722-86-24, pisemnie listem na adres Zespół ds. odpadów ul. Mokre Łąki 8 lub pocztą elektroniczną: odpady@izabelin.pl .

3. zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku zapłaty zgodnie z decyzją.

4. termin rozpatrzenia reklamacji ustala się na 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Sposób i warunki wykonywania usługi przez operatora odbierającego odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości w gminie Izabelin.

§ 7

1. W ramach świadczonych usług operator dostarczy pojemniki (kontenery, worki) na odpady komunalne, ustawi je w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, zapewniającym ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów oraz umożliwiającym prawidłowy dojazd/dostęp samochodu operatora w ciągu całego roku, w celu odbioru odpadów.

2. Pojemniki dostarczane prze operatora są jego własnością;

3. Operator zapewni załadunek odpadów tak, aby zapobiegać ich rozsypywaniu. W przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku, operator zobowiązany jest do ich uprzątnięcia.

4. Operator zobowiązany jest do odbierania nielimitowanej ilości odpadów.

5. Operator zapewnia mycie oraz dezynfekcję pojemników raz w roku w terminie przez siebie ustalonym.

6. Operator jest zobowiązany do informowania Zespołu ds. odpadów o nieprawidłowościach związanych z segregacją

Przepisy końcowe

§ 8

1. Osoby nie wykonujące powyższych obowiązków podlegają karze przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Dz.U. nr 236, poz.2008 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 114 z późn. zm.) postępowanie w tych sprawach prowadzone jest według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

2. Osoby uchylające się od opodatkowania poprzez niezłożenie deklaracji lub podanie w niej nieprawdy podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.);

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ordynacji podatkowej.

4. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania sporów związanych z funkcjonowaniem zorganizowanego systemu odbioru odpadów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla gminy Izabelin.

5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie doręczona Właścicielowi z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed terminem wprowadzenia tych zmian w życie.

załączniki:

deklaracja 2011

wpis utworzony: 2011-11-02 przez: Agnieszka Skwara
ostatnia zmiana: 2011-12-13 przez: Agnieszka Skwara

http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ http://www.mazovia.pl/ http://www.mazowieckie.pl/ http://www.pwz.pl http://kppbabice.policja.waw.pl/ http://pup.blonie.ibip.pl/public/

Copyright Urząd Gminy w Izabelinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.