szukaj:
www.facebook.com/ugizabelin?v=wallstrona główna | mapa strony | mapa | dojazd | galerie | pogoda | kontakt | cookies |
jesteś w: Wiadomości Ekologia

WYNIKI REFERENDUM GMINNEGO. TAK dla czystości!

20 czerwca 2010 roku odbyło się Gminne Referendum TAK dla czystości!

Wyniki Gminnego Referendum w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi

Izabelińczycy wybrali „Czystą Gminę”

Wynik lokalnego referendum, które odbyło się 20 czerwca 2010 r., daje uprawnienia Gminie Izabelin do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się stałych odpadów komunalnych. Mieszkańcy zgodzili się na proponowane w referendum zmiany i opowiedzieli się za uporządkowaniem gospodarki śmieciami na naszym terenie.

Głosowanie przeprowadzono w 4 obwodowych komisjach wyborczych. W referendum wzięło udział 3470 osób na 7583 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 45,76%. Wynik głosowania jest ważny ponieważ do urn stanęło ponad 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców (na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.).

Za wprowadzeniem zmian głosowało 2266 osób. Rozpatrywana propozycja uzyskała poparcie 65% mieszkańców biorących udział w referendum.

Władze gminy mogą teraz rozpocząć przygotowania do organizacji zadania. U rząd Gminy przeprowadzi stosowne przetargi i wybierze operatora lub operatorów odprowadzających stałe odpady komunalne z naszego terenu. Trzeba będzie też zorganizować system pobierania opłat. Wynik referendum sprawi, że będzie taniej i czyściej wokół nas.

 

Władze Gminy Izabelin dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w referendum.

 

 

 ..................................................................................................................................................................

**********************************************************************************

 

 

19 maja br., Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin lokalnego referendum. Od decyzji mieszkańców zależy czy Gmina Izabelin przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się stałych odpadów komunalnych. Referendum odbędzie się 20 czerwca b.r., wraz z wyborami prezydenckimi.

Obecnie odbiorem odpadów z Gminy Izabelin zajmują się firmy, z którymi pojedynczy właściciele nieruchomości podpisują odrębne umowy. Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na każdego właściciela posesji taki obowiązek. Ten system działa źle, jest nieszczelny, trudny do skontrolowania i sprzyja powstawaniu patologicznych sytuacji t.j.: dzikie wysypiska, wyrzucanie śmieci do lasu, spalanie ich w domowych piecach, podrzucanie do ulicznych koszy lub pozostawianie przy drodze. Omijanie przepisów prawa w obecnej sytuacji jest opłacalne. Większość z nas dba o czystość otoczenia. Niestety nie wszystkim zależy na tym w równym stopniu. Bywa tak, że właściciele nieruchomości nie podpisują umów na odbiór odpadów, zawierają umowy na wywóz zaniżonej ilości śmieci lub w inny sposób ukrywają ich nadmiar. Co się dzieje z odpadami, które wymykają się systemowi? Domyślamy się tego wszyscy widząc kolejne dzikie wysypisko śmieci podczas spaceru po lesie. Mieszkańcy szukający w ten sposób „oszczędności” w domowym budżecie, oszukują nas wszystkich. Ktoś musi przecież po nich posprzątać rozrzucone w lesie śmieci, ktoś musi za to zapłacić. Kto? Pieniądze na utrzymanie w czystości terenu Gminy Izabelin są wykładane z gminnego budżetu. Płacimy za to z naszych podatków. Szacuje się, że tylko niewielka część mieszkańców zaśmieca naszą okolicę. Jednak ten znikomy odsetek wystarczy by otoczenie, w którym mieszkamy zamieniło się w śmietnik. Nie wolno nam pozostawić tej sprawy bez odpowiedzi. Musimy na to zareagować. Przejęcie odpowiedzialności za stałe odpady komunalne przez Gminę Izabelin położy kres tym „brudnym” praktykom. Nie będą one miały już ekonomicznego uzasadnienia - przestaną się opłacać. Proponowane rozwiązanie jest systemowe i oddaje w gminne ręce nadzór nad całością gospodarowania odpadami – zbiórką, segregacją i wywózką. Oznacza to, że do zadań gminy należeć będzie wywóz wszystkich stałych odpadów komunalnych z naszego terenu. Gmina zajmie się też organizacją systemu pobierania opłat za wykonaną usługę. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zapłaty za wywóz śmieci ze swoich nieruchomości. Stawka pobierana od jednej osoby będzie taka sama w całej gminie. Opłata jaką będzie wnosił do gminnej kasy właściciel będzie zależna od liczby osób zamieszkujących dom. W ramach ujednoliconej opłaty każdy mieszkaniec będzie mógł odprowadzić wszystkie stałe odpady komunalne jakie wyprodukuje w swoim gospodarstwie domowym. Wywóz śmieci będzie systematyczny i zależny od zapotrzebowania. Mieszkańcy selekcjonujący odpady będą płacili mniej od tych, którzy selekcji nie będą robili. Opłata będzie wynikać z rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę. Operator lub operatorzy zajmujący się wywozem odpadów zostaną wybrani w przetargu. Skala przedsięwzięcia jest na tyle duża, że możliwe będzie wynegocjowanie najkorzystniejszych cen i warunków. Wpłynie to na obniżenie kosztów jednostkowych wywozu śmieci. Na wprowadzeniu nowego rozwiązania stracić mogą jedynie ci, którzy teraz oszukują. Będą musieli zapłacić za odprowadzenie swoich śmieci. Nie będą mogli już „oszczędzać” kosztem innych. Aby zmiany były możliwe, mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na przejęcie przez gminę obowiązków wywozu odpadów z naszego terenu. Oznacza to konieczność przeprowadzenia referendum. Rada Gminy uchwaliła, że referendum gminne odbędzie się 20 czerwca 2010 roku, razem z wyborami prezydenckimi. Lokale wyborcze, w których odbywać się będą wybory prezydenckie i referendum będą ze sobą sąsiadować. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym (z dn. 15.09.2000 r., Dz. U. nr 88, poz. 985), wynik jest rozstrzygający, jeżeli w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Oznacza to, że jeżeli połowa głosujących mieszkańców Gminy Izabelin zgodzi się w referendum na zmianę zasad zarządzania odpadami, to samorząd przejmie odpowiedzialność za wywóz śmieci z naszego terenu.

Na karcie do głosowania będzie znajdować się następujące pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?

Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi: „TAK” lub „NIE”. Wstawienie znaku „X” w kratce przy odpowiedzi „TAK” oznacza zgodę na wprowadzenie zmian. Czyste i zdrowe środowisko, ulice i powietrze to jest to, co zyskamy oddając swój głos na TAK w zbliżającym się gminnym referendum. (as)

Zagłosuj w referendum ZA czystością!

ref2010

Wójt Gminy Izabelin, Witold Malarowski jest zdecydowanym orędownikiem wprowadzenia nowego systemu zarządzania odpadami na naszym terenie.
Rozmowa z Wójtem Gminy Izabelin, Witoldem Malarowskim Panie wójcie, dlaczego Gminie Izabelin potrzebna jest zmiana sposobu zarządzania odpadami komunalnymi?
Uważam, że takich zmian jakie proponujemy potrzebuje każda gmina w Polsce. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na każdego właściciela posesji obowiązek usuwania odpadów komunalnych, wytworzonych w swoim gospodarstwie domowym. Tak postanowił ustawodawca, ale życie jak zwykle biegnie swoim torem. Polskie prawo regulujące zasady zarządzania odpadami jest nieskuteczne, ma luki, jest trudne do stosowania i egzekucji, łatwo je obejść. W tej chwili, to właściciele posesji decydują o tym, z którą firmą podpisują umowę na odbiór odpadów. Samodzielnie określają też jak często ma przyjeżdżać śmieciarka i jaką ilość odpadów ma zabierać. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji. Jedną z nich mogę obserwować przez okno własnego domu. Przy mojej ulicy jest 9 posesji. Odpady odbierają z nich śmieciarki należące do 4 firm. Z całego terenu Gminy Izabelin odpady stałe wywozi 9 firm. Puste przebiegi, niszczenie dróg, jazdy o różnych porach, marnotrawstwo pieniędzy i energii sprawiają, że jest to wysoce nieekonomiczne i nieekologiczne rozwiązanie. Kolejnym problemem jest fakt, że niektórzy mieszkańcy zawierają umowy na wywóz minimalnej ilości odpadów. Pozostałe śmieci z ich gospodarstw domowych widzimy potem na przystankach lub w lesie. Drogo nas to kosztuje. Na sprzątanie wydajemy rocznie, z budżetu gminy od 300 do 350 tys. zł. Bywają też przypadki spalania odpadków w domowych piecach. Swąd unoszący się wtedy nad okolicą jest trudny do zniesienia. Uzdrowienia sytuacji upatrujemy w przekazaniu gminie zarządzania odpadami. Takie systemowe rozwiązanie zlikwiduje problem. Samorządy całej Polski, od dłuższego czasu, domagają się skutecznych rozwiązań ustawowych, które przekażą gminom władztwo nad odpadami. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższych 2 lat doczekamy się nowych regulacji prawnych. Wprowadzenie ich w życie zajmie zapewne kolejne 2 lata. Tyle czasu potrzeba na przeprowadzenie procedur przygotowawczych i przetargów. Samorząd Gminy Izabelin uważa, że czas w tej materii jest cenny i nie warto odkładać zmian na później. Stąd decyzja o przeprowadzeniu lokalnego referendum, w którym zapytamy mieszkańców czy są za przejęciem przez gminę obowiązku wywozu stałych odpadów komunalnych z naszego terenu.

Czy proponowany model zarządzania odpadami już gdzieś się sprawdził?

Na 27 krajów Unii Europejskiej, bałagan w gospodarowaniu odpadami jest tylko w Polsce i na Węgrzech. W pozostałych krajach unijnych już dawno wprowadzono systemowe i skuteczne rozwiązania tej kwestii polegające właśnie na przekazaniu gminom odpowiedzialności za wywóz odpadów komunalnych. Podobnie postąpiono już w kilkunastu gminach naszego kraju. W naszym województwie system ten wprowadzono w Gminie Legionowo. Mieszkańcy są zadowoleni ze zmian.

Na czym polegają proponowane zmiany?

Jeżeli mieszkańcy zgodzą się na zmiany, Urząd Gminy przeprowadzi stosowne przetargi i wybierze operatora lub operatorów odprowadzających stałe odpady komunalne z naszego terenu. Liczymy na znaczne obniżenie kosztów operacji bo skala zamówienia daje możliwość wynegocjowania najkorzystniejszych cen i warunków. Cena za odprowadzenie tony czy też metra sześciennego odpadów powinna być znacząco niższa niż obecnie. Bierzemy też pod uwagę możliwość dopłat do systemu z budżetu gminy. Gdyby negocjacje okazały się trudne a wyniki przetargu zbyt kosztowne możemy odroczyć wprowadzenie zmian do czasu znalezienia korzystnych cenowo rozwiązań. Przykładem takiej sytuacji mogą być doświadczenia Gminy Legionowo, w której przetarg na operatora wywożącego odpady przeprowadzano dwa razy. Do zadań Gminy należeć będzie też organizacja systemu pobierania opłat od mieszkańców. Opłata za wywóz odpadów od osoby będzie zryczałtowana. Obowiązkiem uregulowania należności będzie obciążony właściciel nieruchomości. Wysokość należności będzie się obliczało poprzez pomnożenie stawki ryczałtu przez liczbę osób zamieszkujących w posesji np.: jeżeli opłata za wywóz odpadów wynosiłaby 8,50 zł od osoby (przez analogię do Legionowa), to właściciel domu, w którym mieszkają 3 osoby będzie płacił 25,50 zł na miesiąc (3 osoby x 8,50 zł = 25,50 zł). Wysokość ryczałtu będzie wynikała z faktycznych kosztów organizacyjnych jakie poniesie gmina. Prowadzący segregację odpadów płacić będą za ich odbiór od 30 do 50%  mniej niż ci, którzy śmieci nie segregują. Gmina wydrukuje specjalne książeczki płatnicze, które będą przypominały właścicielom nieruchomości o konieczności wniesienia opłaty. Realną wysokość opłat możemy określić dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Szacuję, że będą to kwoty: 8-10 zł miesięcznie od osoby za odprowadzenie odpadów segregowanych i 14-16 zł miesięcznie od osoby, która segregacji nie prowadzi. Śmieciarki będą przyjeżdżać minimum raz na 2 tygodnie. Każdy mieszkaniec, w ramach zryczałtowanej opłaty, będzie miał wywiezione wszystkie stałe odpady komunalne ze swojego gospodarstwa domowego. System nie obejmie odbioru odpadów przemysłowych od przedsiębiorców. Nowa organizacja wywozu stałych odpadów komunalnych z terenów Gminy Izabelin może być wprowadzona najwcześniej w połowie 2011 roku. Jeżeli procedury przetargowe się przedłużą, na zmiany poczekamy do początku 2012 r. Stracić mogą na tym tylko ci, którzy teraz nierzetelnie deklarują ilości odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych. Jestem przekonany, że są to nieliczni przedstawiciele naszej społeczności.

Co zyskamy na wprowadzeniu nowych zasad?
Będzie taniej i czyściej wokół nas. Każdy z mieszkańców będzie musiał zapłacić za wywóz śmieci. W zamian za to odbierzemy i wywieziemy z jego posesji nielimitowaną ilość odpadów. Przestanie się opłacać wywożenie śmieci na dzikie wysypiska. Zniknie motywacja ekonomiczna takiego postępowania. Wyrzucenie śmieci do lasu nie pozwoli na oszczędności bo i tak za wywóz odpadów trzeba będzie zapłacić. Problem zaśmiecania naszej zielonej okolicy przestanie nam spędzać sen z powiek.

Czy zorganizowanie referendum było konieczne?
Przy dzisiejszym stanie prawnym, wprowadzenie zmian tego typu możliwe jest tylko w drodze lokalnego referendum. Innej możliwości ustawodawca nie przewidział. Dodatkowo aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Izabelin. Jeśli Izabelińczycy będą za przeprowadzeniem zmian, gmina uruchomi procedurę przygotowawczą i organizacyjną odbioru i wywozu nieczystości z naszego terenu. Referendum w tej sprawie organizujemy u nas już drugi raz. Pierwsze głosowanie, nad projektem zmieniającym zasady gospodarki odpadami w Gminie Izabelin, odbyło się w 2004 roku. Mieszkańcy poparli wtedy propozycję zmiany. Niestety zbyt niska frekwencja unieważniła wynik głosowania. Zabrakło nam 1% głosów! Myślę, że zorganizowanie naszego referendum w terminie 20 czerwca b.r., przy okazji wyborów prezydenckich, jest dobrym rozwiązaniem. Zapewni wysoką frekwencję a dodatkowo zmniejszy koszty organizacyjne. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Izabelin do wzięcia udziału w referendum i wyrażenia swojej zgody na proponowane zmiany. Zyskamy na tym wszyscy bo okolica, w której żyjemy stanie się bardziej czysta i zdrowa.Ja zagłosuję na TAK!

Jerzy Pietrzak, Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

  pietrzak2010

Wszystkim nam zależy na tym by w naszym otoczeniu było czysto. Niestety przepisy regulujące zasady wywozu odpadów z naszych posesji nie są skuteczne. Powoduje to mnogość patologicznych zachowań i sytuacji, przez co wokół nas jest brudno.

Jeżeli mieszkańcy naszej gminy wypowiedzą się w referendum za wprowadzeniem zmian w gospodarce odpadami, to obowiązki wywozu śmieci przejmie gmina. Opłata za odbiór odpadów będzie pobierana od każdego mieszkańca na zasadach podobnych do poboru podatków lokalnych. Będzie to zryczałtowana i równa dla wszystkich stawka.

Nikomu już nie będzie się opłacało wyrzucanie odpadów na dzikie wysypiska lub spalanie ich w piecach czy ogniskach. Każdy będzie mógł w legalny sposób wyrzucić nielimitowaną ilość odpadów komunalnych w ramach zryczałtowanej opłaty.

Koszty takiego rozwiązania z pewnością nie będą wyższe niż teraz. Gmina, jako zleceniodawca dużego zamówienia może skutecznie wynegocjować korzystne ceny i warunki umowy z operatorem.

Uzyskanie zgody lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie referendum jest konieczne, by wprowadzenie zmian było prawnie możliwe. Aby głosowanie było ważne, do urn musi stanąć 30% mieszkańców gminy. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o wzięcie udziału w referendum.

Jestem na TAK

Jerzy Misiak, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

 misiak2010

Wszyscy pragniemy żyć w czystej, zdrowej, ekologicznej gminie, w otoczeniu wspaniałej przyrody. Zaplanowane na 20 czerwca br. gminne referendum dotyczące wywozu śmieci daje nam tę możliwość. Skorzystajmy z niej i powiedzmy TAK właściwym rozwiązaniom. Zadbamy w ten sposób o jakość dróg w Izabelinie poprzez ograniczenie ilości samochodów odbierających nasze odpady, zmniejszymy ogromny problem, jakim są dzikie wysypiska w lesie, ograniczymy spalanie śmieci we własnych kominkach czy na podwórkach... Oddając swój głos poprawimy ekonomię naszej gminy i stan środowiska, w którym żyjemy.

Zachęcam wszystkich mieszkańców...

Lidia Ujazdowska, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  ujazdowska2010

Reforma sposobu zarządzania odpadami w naszej gminie to świetny pomysł. Problem rzeczywiście istnieje i dobrze, że władze Gminy Izabelin to zauważyły. Należy się z tym uporać. To obowiązek i duże wyzwanie dla naszego samorządu. Każdemu powinno zależeć by okolica, w której mieszka była zdrowa, ładna i czysta. Bez nowych zasad usuwania śmieci nie osiągniemy dobrego skutku.   Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Izabelin do wzięcia udziału w referendum, które zawsze jest najbardziej demokratyczną i bezpośrednią formą podejmowania decyzji przez obywateli. A to głosowanie dotyczy jakości naszego życia. 

 

 

 

Mamy okazję zmienić świat wokół nas

Marek Szkiłłądź, Radny Gminy Izabelin, lekarz, chirurg

  szkilladz2010

Każdy chce mieszkać w czystym, schludnym i eleganckim otoczeniu. Każdy chce, by spacer do lasu czy po niezamieszkałych terenach naszej gminy niósł ze sobą tylko miłe wrażenia. Niestety tak nie jest. Trudno nie zauważyć leżących w krzakach śmieci, części samochodów, starego sprzętu domowego, butelek i innych odpadków. Akcje sprzątania organizowane np. w „Dzień Ziemi”, nie rozwiązują problemu, są kroplą w morzu potrzeb. Sprzątnięta w ten sposób okolica szybko wraca do dawnego stanu, powstają też nowe dzikie wysypiska. Nasza społeczność od lat szuka rozwiązania tego problemu.

Wydaje się, że jedynym, skutecznym sposobem na ukrócenie praktyk zaśmiecania okolicy jest zmiana systemu zarządzania odpadami i przekazanie obowiązku wywozu śmieci gminie. Takie rozwiązanie sprawdziło się już w wielu cywilizowanych krajach, a nawet w kilku gminach naszego województwa.

Ustawodawstwo przewiduje możliwość przeprowadzenia takich zmian jedynie po uzyskaniu zgody lokalnej społeczności w referendum. Jestem przekonany, że większości naszych mieszkańców sprawa ta leży na sercu. Dlatego zachęcam, by wzięli udział w gminnym referendum, które odbędzie się 20 czerwca, wraz z wyborami prezydenckimi.

 

 

Ziemia w twoich rękach Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia Mira2010 Zachęcam mieszkańców Gminy Izabelin do wzięcia udziału w referendum i wypowiedzenia się ZA proponowanymi zmianami. Stawmy się przy urnach jak najliczniej, by wynik głosowania był ważny. Proponowany system, zobowiązujący gminę do wywozu odpadów z naszego terenu, jest korzystny dla ludzi, ich zdrowia i portfeli oraz dla środowiska. Umożliwi też wprowadzenie segregacji śmieci. Dzięki proponowanym rozwiązaniom będziemy mogli iść do lasu na spacer i cieszyć się pięknem przyrody, nie oglądając dzikich wysypisk.

Plakat dostępny pod adresem: http://centrum.izabelin.pl/spr/ref.jpg Ulotka dostępny pod adresem: http://centrum.izabelin.pl/spr/ul.jpg

wpis utworzony: 2010-06-14 przez: Janusz Marciniak
ostatnia zmiana: 2010-06-21 przez: Janusz Marciniak

http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ http://www.mazovia.pl/ http://www.mazowieckie.pl/ http://www.pwz.pl http://kppbabice.policja.waw.pl/ http://pup.blonie.ibip.pl/public/

Copyright Urząd Gminy w Izabelinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.